ChemicalBook
English   Japanese   Germany   Korea

ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE

, 63885-23-4, 结构式
CAS号:
63885-23-4
英文名称:
ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE
英文同义词:
Ccris 8651;ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE;NNITRONNITROSONETHYLGUANIDINE;N-Ethyl-N'-nitro-N-nitroguanidine;1-NITRO-3-ETHYL-1-NITROSOGUANIDINE;3-ETHYL-1-NITRO-1-NITROSOGUANIDINE;1-NITRO-1-NITROSO-3-ETHYLGUANIDINE;Guanidine, N'-ethyl-N-nitro-N-nitroso-
中文名称:
中文同义词:
CBNumber:
CB31405810
分子式:
C3H7N5O3
分子量:
161.12
MOL File:
63885-23-4.mol

ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE化学性质

安全信息

ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE性质、用途与生产工艺

ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE 上下游产品信息

上游原料

下游产品


ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE 生产厂家

全球有 0家供应商   ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE国内生产厂家
 

63885-23-4, ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE 相关搜索:

  • 63885-23-4
  • Guanidine, N'-ethyl-N-nitro-N-nitroso-
  • N-Ethyl-N'-nitro-N-nitroguanidine
  • Ccris 8651
  • 1-NITRO-3-ETHYL-1-NITROSOGUANIDINE
  • 3-ETHYL-1-NITRO-1-NITROSOGUANIDINE
  • NNITRONNITROSONETHYLGUANIDINE
  • 1-NITRO-1-NITROSO-3-ETHYLGUANIDINE
  • ETHYLNITRONITROSOGUANIDINE
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved