2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one

 化学構造式
CAS番号.
化学名:
别名:
英語名:
2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one
英語别名:
Esomeprazole Impurity 9;2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one
CBNumber:
CB32736601
化学式:
C15H15N3O3S
分子量:
317.3629
MOL File:
Mol file

2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one 物理性質

安全性情報

2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one 化学特性,用途語,生産方法

2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


2-(((5-hydroxy-1H-benzo[d]iMidazol-2-yl)sulfinyl)Methyl)-3,5-diMethylpyridin-4(1H)-one 生産企業

Global( 6)Suppliers
名前 電話番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
S.Z. PhyStandard Bio-Tech. Co., Ltd. 0755-4000505016 13380397412
3001272453@qq.com China 4986 50
Nanjing XiZe Biotechnology CO., Ltd. 025-58362220 15250997978
1511893459@qq.com China 7726 55
Shenzhen Botel Biotechnology Co. Ltd. 0755-22202135 13316968096
1979313431@qq.com China 8111 58
Changzhou Xianglong Pharmaceutical Technology Co., LTD 0519-88910898 18661161657
yaoxiangqiu2021@163.com China 10066 58
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved