TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE

 化学構造式
35822-78-7
CAS番号.
35822-78-7
化学名:
别名:
英語化学名:
TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE
英語别名:
Nsc527266;TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE;1,2-Cyclobutanedicarboxamide, trans- (9CI)
CBNumber:
CB9727425
化学式:
C6H10N2O2
分子量:
142.16
MOL File:
35822-78-7.mol

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 物理性質

安全性情報

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 化学特性,用途語,生産方法

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 生産企業

Global( 6)Suppliers
名前 電話番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Nanjing Kaitian Chemical Co., Ltd. +86 (25) 5860-8846
kt_chem@126.com China 218 62
Nanjing Chemedicine BioTech Co., Ltd. 15722927296
71139532@qq.com China 427 58
Qi Qi hang Biotechnology Co., Ltd. 15870833005
2232044025@qq.com China 8248 58

35822-78-7()キーワード:


  • 35822-78-7
  • TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE
  • Nsc527266
  • 1,2-Cyclobutanedicarboxamide, trans- (9CI)
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved