ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨
벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 구조식 이미지
카스 번호:
33513-44-9
한글명:
벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨
동의어(한글):
벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨
상품명:
Benzaldehyde-2,4-disulfonic acid disodium salt
동의어(영문):
2,4 DSAD;2,4-DSAD-NA;Disodium 4-Formylb;Benzaldehyde-2,4-dis;DISODIUM 2,4 DISULFO BENZALDEHYDE;BENZALDEHYDE-2,4-SODIUM DISULFONATE;benzaldehydedisulfonicaciddisodiumsalt;SodiuM 4-forMylbenzene-1,3-disulfonate;Benzaldehyde 2,4 Disulphonic Acid Di Na;isodium,4-formylbenzene-1,3-disulfonate
CBNumber:
CB0144766
분자식:
C7H7NaO7S2
포뮬러 무게:
290.24
MOL 파일:
33513-44-9.mol

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 속성

안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/38
안전지침서 22-24/25
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 C화학적 특성, 용도, 생산

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 공급 업체

글로벌( 143)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 29961 58
SHANDONG ZHI SHANG CHEMICAL CO.LTD
+86 18953170293
+86 0531-67809011 sales@sdzschem.com CHINA 2858 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 19969 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 linda@hubeijusheng.com CHINA 23035 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 37282 58
HENAN BON INDUSTRIAL CO.,LTD
0371-55170695
info@hnbon.com CHINA 26742 58
CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED
86-18523575427
sales@conier.com CHINA 47496 58
Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd
+8613111626072 (WhatsApp)
Wechat: +8613111626072 Wickr me: waynehu zzwenxi@126.com CHINA 13187 58
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
0551-65418671
0551-65418697 sales@tnjchem.com CHINA 37441 58
Changsha Chemoway Imp and Exp Co.,Ltd
18942506900
+86 0731-84372166 lilyqu@chemoway.com CHINA 227 58

벤즈알데히드-2,4-디술폰산나트륨 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved