ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

HFO-1234YF

HFO-1234YF 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
HFO-1234YF
동의어(영문):
HFO-1234YF
CBNumber:
CB03001956
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

HFO-1234YF 속성

안전

HFO-1234YF C화학적 특성, 용도, 생산

HFO-1234YF 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


HFO-1234YF 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Chongshu 3F Zhonghao New Chemical Materials Co., Ltd. --
info@3f-cs.com China 40 61
Zhejiang Sanhuan Chemical Co., Ltd. --
sales@sanhuan-chem.com China 51 38
Shaanxi Zhongbei Chemical Refrigeration Co., Ltd --
sxzbzlhjj@163.com China 64 50
Huanxin Fluoro Material Company Ltd --
Huanxin@huanxinfluoro.com China 74 42

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved