ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL 구조식 이미지
카스 번호:
75690-75-4
상품명:
H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL
동의어(영문):
LHRH (7-10);LHRH (7-10) 2 HCL;LHRH 7-10 SEQUENCE;H-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2HCl;LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL;LHRH (7-10) SEQUENCE 2HCL;H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL;LH-RH Fragment 7-10 dihydrochloride;LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 DIHYDROCHLORIDE;luteinizing hormone releasing hormone*fragment 7-
CBNumber:
CB0424590
분자식:
C19H38Cl2N8O4
포뮬러 무게:
513.46
MOL 파일:
75690-75-4.mol

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL 속성

저장 조건
−20°C
물리적 상태
lyophilized powder
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 T
위험 카페고리 넘버 60
안전지침서 53-22-36/37/39-45
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 생식독성 물질 구분 1A, 1B 위험
예방조치문구:
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조치· 조언를 구하시오.

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL C화학적 특성, 용도, 생산

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL 공급 업체

글로벌( 18)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
Shanghai LiuShi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 021-60135539
021-38721356 shlschemical@hotmail.com China 9915 55
Nanjing Leon Biological Technology Co., Ltd. +86 (25) 8452-3390 ex 127
+86 (25) 8452-0790 sales@njleonbiotech.com China 5513 55
Nanjing Peptide Biotech Ltd. 18751911884
025-58361107-806 liugang@njpeptide.com China 9953 55

H-LEU-ARG-PRO-GLY-NH2 2HCL 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved