ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 구조식 이미지
카스 번호:
85838-94-4
상품명:
N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE
동의어(영문):
N-Boc-1,2,3,6-tetrahydrop...;N-BOC-1,2,5,6-TETRAHYDROPYRIDINE;N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE;1-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine;N-Boc-1,2,3,6-Tetrahydropyridine(WX685410);1,2,3,6-Tetrahydropyridine, N-BOC protected;Tert-butyl5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate;1,2,3,6-Tetrahydropyridine, N-BOC protected 98%;N-TERT-BUTOXYCARBONYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE;tert-Butyl 3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
CBNumber:
CB0702557
분자식:
C10H17NO2
포뮬러 무게:
183.25
MOL 파일:
85838-94-4.mol

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 속성

끓는 점
78-84℃/5mm
밀도
1.029
굴절률
1.4650 to 1.4690
수용성
Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
CAS 데이터베이스
85838-94-4
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi,T
위험 카페고리 넘버 36/37/38-25
안전지침서 26-36/37/39-45
위험 등급 IRRITANT
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

Liquid

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 공급 업체

글로벌( 149)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Hi-Tech Chemistry Corp
0519-86626038
yuhh@hitechem.com CHINA 811 58
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Jinan Carbotang Biotech Co.,Ltd.
+86 15866703830
figo.gao@foxmail.com CHINA 748 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23980 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
+8619930501651
breeduan@crovellbio.com CHINA 2314 58
Chongqing Chemdad Co.,Ltd
+86-19923101450
sales@chemdad.com CHINA 4001 58
BTC Nantong Pharmaceuticals Technology Co.,Ltd
8617602153959
sales2@btcpharm.com, sales5@btcpharm.com CHINA 1027 58

N-BOC-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved