ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT

D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT 구조식 이미지
카스 번호:
162303-66-4
상품명:
D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT
동의어(영문):
D-Val-Leu-Arg 4-nitroanilide;D-val-leu-arg P-nitroanilide;H-D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide;D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE*HYDROCHLORI DE;D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT;H-D-Valyl-L-leucyl-L-arginine- p-Nitroanilinedihydrochloride;D-Valyl-L-leucyl-N-(4-nitrophenyl)-L-argininamide monoacetate;(S)-2-((R)-2-amino-3-methylbutanamido)-N-((S)-5-guanidino-1-(4-nitrophenylamino)-1-oxopentan-2-yl)-4-methylpentanamide
CBNumber:
CB1102747
분자식:
C23H38N8O5
포뮬러 무게:
506.6
MOL 파일:
162303-66-4.mol

D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT 속성

저장 조건
−20°C

안전

위험품 표기 T
위험 카페고리 넘버 23/24/25-36/37/38-63
안전지침서 22-26-36/37/39-45
WGK 독일 3

D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT C화학적 특성, 용도, 생산

D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


D-VAL-LEU-ARG P-NITROANILIDE HYDROCHLORIDE SALT 공급 업체

글로벌( 14)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky(shanghai)International Co.,Ltd. 021-50135380
shchemsky@sina.com China 32362 50
Hunan Hui Bai Shi Biotechnology Co., Ltd. 0731-85526065
0731-85526065 3002778010@qq.com China 2930 62
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19213 58
Shanghai Macklin Biochemical Co.,Ltd. 15221275939
021-50706099 shenlinxing@macklin.cn China 15719 55
Codow Chemical Co.,Ltd. +86-20-38056109
+86-20-62619665 sales@howeipharm.com China 18335 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved