ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI)

1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI) 구조식 이미지
카스 번호:
664364-76-5
상품명:
1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI)
동의어(영문):
tert-Butyl (R)-2-ethylpiperidine-1-carboxylate;1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI)
CBNumber:
CB11294131
분자식:
C12H23NO2
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
664364-76-5.mol

1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI) 속성

안전

1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI) C화학적 특성, 용도, 생산

1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI) 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-Piperidinecarboxylicacid,2-ethyl-,1,1-dimethylethylester,(2R)-(9CI) 공급 업체

글로벌( 3)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Jiangsu yize medical technology co. LTD 18351296781
QQ 3394205705 23903480@qq.com China 10398 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved