ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-HEXYL-D13 ALCOHOL

N-HEXYL-D13 ALCOHOL 구조식 이미지
카스 번호:
204244-84-8
상품명:
N-HEXYL-D13 ALCOHOL
동의어(영문):
1-HEXAN-D13-OL;N-HEXANOL (D13);HEXYL-D13 ALCOHOL;N-HEXYL-D13 ALCOHOL;HEXYL-D13 ALCOHOL, 98 ATOM % D
CBNumber:
CB1279100
분자식:
C6HD13O
포뮬러 무게:
115.25
MOL 파일:
204244-84-8.mol

N-HEXYL-D13 ALCOHOL 속성

녹는점
−52 °C(lit.)
끓는 점
156.5 °C(lit.)
밀도
0.918 g/mL at 25 °C
굴절률
n20/D 1.414(lit.)
인화점
140 °F
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 20/21/22
안전지침서 28
유엔번호(UN No.) UN 2282 3/PG 3
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H226 인화성 액체 및 증기 인화성 액체 구분 3 경고
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 P264, P270, P301+P312, P330, P501
예방조치문구:

N-HEXYL-D13 ALCOHOL C화학적 특성, 용도, 생산

N-HEXYL-D13 ALCOHOL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-HEXYL-D13 ALCOHOL 공급 업체

글로벌( 10)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Clearsynth Labs Limited +91-22-26355700
+91-22-26355701 info@clearsynth.com India 9708 58
Nanjing Haolv Biotechnology Co.,Ltd 13914766886
lihong.zhu@haolvbiotech.com China 2923 58
Shanghai Yufei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. +8618221552033
edward-atom@hotmail.com CHINA 876 58

N-HEXYL-D13 ALCOHOL 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved