ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
4435-67-0
상품명:
1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID
동의어(영문):
benzene-1,3,5-triacetic acid;1,3,5-tris(carboxymethyl)benzene;Benzene-1,3,5-triacetic acid >=97.0% (T);2-[3,5-Bis(carboxymethyl)phenyl]acetic acid;2,2',2''-(benzene-1,3,5-triyl)triacetic acid
CBNumber:
CB1497559
분자식:
C12H12O6
포뮬러 무게:
252.22
MOL 파일:
4435-67-0.mol

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID 속성

녹는점
210-215 °C
BRN
9300288
InChIKey
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID 공급 업체

글로벌( 22)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Jilin Province Yanshen Technology Co., Ltd.
17743007828,0431-81907467 ,QQ:2718268519
0431-88607838 Extension@chemextension.com CHINA 857 58
Shanghai Boyi Chemical Industry Co., Ltd. +86-21-54380268,
+86-21-54380269 sales@byichem.com China 34 55
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
T&W GROUP +86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
+86-21-50676805 contact@trustwe.com China 8967 58
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Sigma-Aldrich 021-61415566 800-819-3336(Tel) 400-620-3333(Mobile)
orderCN@merckgroup.com China 34131 80
Changchun Third Party Pharmaceutical Technology Co.,Ltd. 0431-80534353
0431-80534353 zhaoly@san-bangchem.com China 2792 55
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85528066/85524369
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55
BePharm Ltd 400-685-9117
021-51816740 market@bepharm.com China 15078 60

1 3 5-BENZENETRIACETIC ACID 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved