ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE

DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE 구조식 이미지
카스 번호:
4323-64-2
상품명:
DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE
동의어(영문):
NSC 203027
CBNumber:
CB1502682
분자식:
C8Cl1H18P1
포뮬러 무게:
180.66
MOL 파일:
4323-64-2.mol

DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE 속성

굴절률
n20/D 1.474

안전

위험품 표기 F,C
위험 카페고리 넘버 17-34
안전지침서 26-36/37/39-45
유엔번호(UN No.) UN 2845 4.2/PG 1
WGK 독일 3
F 고인화성물질 10-21

DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE C화학적 특성, 용도, 생산

DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


DIBUTYLCHLOROPHOSPHINE 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Huangshi Bo’Er Chemical Co., Ltd. 0714-6401888 18671400300
0714-6401888 273568016@qq.com China 334 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved