ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97%

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% 구조식 이미지
카스 번호:
17043-94-6
상품명:
PYRIMIDINE N-OXIDE, 97%
동의어(영문):
Pyrimidine-1-oxide;Pyrimidine N-oxide 97%;PYRIMIDINE N-OXIDE, 97%;Pyrimidine, 1-oxide (6CI,7CI,8CI,9CI)
CBNumber:
CB2972505
분자식:
C4H4N2O
포뮬러 무게:
96.08736
MOL 파일:
17043-94-6.mol

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% 속성

녹는점
90-94 °C
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 22-36
안전지침서 26
유엔번호(UN No.) UN 3335
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 P264, P270, P301+P312, P330, P501
H318 눈에 심한 손상을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1 위험 P280, P305+P351+P338, P310
예방조치문구:
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% C화학적 특성, 용도, 생산

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% 공급 업체

글로벌( 13)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Capot Chemical Co., Ltd +86 (0) 571 85 58 67 18
0086-571-85864795 sales@capotchem.com China 18228 66
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Nanjing Chalf-Pharm Technology Co., Ltd. 025-57018978;18251899859;QQ:2035166515,2728126164
025-57018008 sales@chalf-pharm.com China 5859 50
Sigma-Aldrich 021-61415566 800-819-3336(Tel) 400-620-3333(Mobile)
orderCN@merckgroup.com China 34131 80

PYRIMIDINE N-OXIDE, 97% 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved