Lisol Red 3144

Lisol Red 3144 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Lisol Red 3144
동의어(영문):
CBNumber:
CB31125031
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Lisol Red 3144 속성

안전

Lisol Red 3144 C화학적 특성, 용도, 생산

Lisol Red 3144 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Lisol Red 3144 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Wujiang Tuncun Pigment Plant --
wujiang@chenghu.com China 44 69
Taicang Zhenhu Chemical Factory --
info@zhchem.com China 41 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved