ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane

1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane 구조식 이미지
카스 번호:
112309-98-5
상품명:
1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane
동의어(영문):
JandaJel? crosslinker;1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane
CBNumber:
CB32755701
분자식:
C20H22O2
포뮬러 무게:
294.38748
MOL 파일:
112309-98-5.mol

1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane 속성

녹는점
123-128°C &_& 130-133°C (lit.)
저장 조건
2-8°C

안전

WGK 독일 3

1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane C화학적 특성, 용도, 생산

1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1,4-Bis(4-vinylphenoxy)butane 공급 업체

글로벌( 3)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 68188893@qq.com China 10012 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved