ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

6-Bromoquinazolin-4-ol

6-Bromoquinazolin-4-ol 구조식 이미지
카스 번호:
32084-59-6
상품명:
6-Bromoquinazolin-4-ol
동의어(영문):
CHEMBRDG-BB 4002728;6-BROMO-4-QUINAZOLONE;6-Bromoquinazolin-4-ol;6-bromo-4-quinazolinone;6-Bromoquinazolin-4(3H)-one;6-bromo-4(3h)-quinazolinone;6-BROMO-3H-QUINAZOLIN-4-ONE;6-Bromo-4-hydroxyquinazoline;4(3H)-Quinazolinone, 6-broMo-;6-Bromoquinazolin-4(3H)-one 98%
CBNumber:
CB3363678
분자식:
C8H5BrN2O
포뮬러 무게:
225.04
MOL 파일:
32084-59-6.mol

6-Bromoquinazolin-4-ol 속성

InChIKey
OVEISJPVPHWEHR-UHFFFAOYSA-N
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi,Xn
위험 카페고리 넘버 22-37/38-41
안전지침서 26-39
위험 참고 사항 Irritant
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

6-Bromoquinazolin-4-ol C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

White powder

6-Bromoquinazolin-4-ol 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


6-Bromoquinazolin-4-ol 공급 업체

글로벌( 130)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Shenzhen Nexconn Pharmatechs Ltd
15013857715
admin@nexconn.com CHINA 3195 58
Jinan Carbotang Biotech Co.,Ltd.
+86 15866703830
figo.gao@foxmail.com CHINA 748 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
+86-27-67849912
sales@chemwish.com CHINA 10977 58

6-Bromoquinazolin-4-ol 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved