ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 구조식 이미지
카스 번호:
5631-96-9
상품명:
2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN
동의어(영문):
2-(2-chloroethoxy)oxane;2-(2-chloroethoxy)tetrahydropyran;2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN;2-(2-Chloroethoxy)tetrahydro-2H-pyran >=97.0%
CBNumber:
CB3421338
분자식:
C7H13ClO2
포뮬러 무게:
164.63
MOL 파일:
5631-96-9.mol

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 속성

끓는 점
80 °C8 mm Hg(lit.)
밀도
1.115 g/mL at 20 °C(lit.)
굴절률
n20/D 1.459
인화점
65 °C
Specific Gravity
1.12
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
안전지침서 23-24/25
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H227 가연성 액체 인화성 액체 구분 4 경고 P210, P280, P370+P378, P403+P235,P501
예방조치문구:
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P501 ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN C화학적 특성, 용도, 생산

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 공급 업체

글로벌( 40)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Shijiazhuang Sdyano Fine Chemical Co., Ltd. 13582355795
4000311741 master@sjzsdyn.com China 3816 65
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Syntechem Co.,Ltd Please Email
E-Mail Inquiry info@syntechem.com China 13010 57
Maya High Purity Chemicals +86 (573) 82222445 (0)18006601000 QQ:452520369
+86 (573) 82222643 sales@maya-r.com China 11740 57
Shanghai Nuohey Chemical Co., Ltd. +86 (21) 52212593,51093016,13761626812,18217440778 QQ:2817342338,1658198360,934678158
+86 (21) 51062076 sales@nuohey.com China 10703 60
Jiangsu Aikon Biopharmaceutical R&D co.,Ltd. 025- 66028182;18626450290
(1)02557626880 yftan@aikonchem.com China 21654 55

2-(2-CHLOROETHOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved