ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE 구조식 이미지
카스 번호:
80432-09-3
상품명:
1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE
동의어(영문):
BMIM ALCL4;[C4MIm]Cl.AlCl3;Basionics? AC 01;BASIONIC(TM) AC 01;BASIONIC(R) AC 01;1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE;1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate 95%
CBNumber:
CB3441905
분자식:
C8H15AlCl4N2
포뮬러 무게:
308.01
MOL 파일:
80432-09-3.mol

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE 속성

밀도
1.2g/ml
인화점
199 °C
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 C
위험 카페고리 넘버 14-34
안전지침서 26-36/37/39-43-45
유엔번호(UN No.) UN 3265 8/PG 2
WGK 독일 3
F 고인화성물질 3-10
그림문자(GHS):
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 1A, B, C 위험 P260,P264, P280, P301+P330+ P331,P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310, P321, P305+ P351+P338, P405,P501
예방조치문구:
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE C화학적 특성, 용도, 생산

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE 공급 업체

글로벌( 17)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chongqing Chemdad Co.,Ltd
+86-19923101450
sales@chemdad.com CHINA 4001 58
Sigma-Aldrich 021-61415566 800-819-3336(Tel) 400-620-3333(Mobile)
orderCN@merckgroup.com China 34004 80
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26787 60
Watson International Ltd. 86-0512-81863996; +44 (0)20 360 89 360-31
86-512-81867260/70/80-3; +44 (0)20 360 89 360-31-9 contact@watson-int.com China 14916 58
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 861669111@qq.com China 10003 58
Aikon International Limited qq:2885670560;13813800073
(6)02557626880 cfding@aikonchem.com China 13936 58
Wuhu Lin Cheng biotechnology co., LTD 0553-5221229 19855036540
mybestsister123@tom.com China 279 58
Wuhu Norwich chemical technology co., LTD 18055326116
wuhunuowei@163.com CHINA 342 58
Jinan Blum Biotechnology Co., Ltd.
1513643261@qq.com China 17170 58
Guangdong Wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 0751-2886766 15915871595
0751-2886766 QQ:3001267247 3001267247@qq.com China 7294 58

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRACHLOROALUMINATE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved