ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-D-DAP-OH HCL

H-D-DAP-OH HCL 구조식 이미지
카스 번호:
6018-56-0
상품명:
H-D-DAP-OH HCL
동의어(영문):
D-Dap HCl;H-D-Daba.HCl;D-Dap-OH . HCl;DL-Thr.oMe.HCl;H-D-DAP-OH HCL;H-D-Daba-OH.HCl;RARECHEM AR PA 0028;D-3-AMINOALANINE HYDROCHLORIDE;3-Amino-D-alanine Hydrochloride;(R)-2,3-DiaMinopropanoic acid 2HCl
CBNumber:
CB3740187
분자식:
C3H9ClN2O2
포뮬러 무게:
140.57
MOL 파일:
6018-56-0.mol

H-D-DAP-OH HCL 속성

녹는점
232 °C
알파
-25 º (C=2% IN 0.5 M HCL)
굴절률
-23 ° (C=2, 1mol/L HCl)
저장 조건
2-8°C
optical activity
[α]20/D 25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
BRN
5293359
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 37/39-26-36
WGK 독일 3
HS 번호 29212900
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

H-D-DAP-OH HCL C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

white to almost white crystalline powder

H-D-DAP-OH HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-D-DAP-OH HCL 공급 업체

글로벌( 102)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 27142 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Shanghai Boyle Chemical Co., Ltd. Mr Qiu:021-50182298(Demestic market) Miss Xu:021-50180596(Abroad market)
+86-21-57758967 sales@boylechem.com China 2214 55
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Capot Chemical Co., Ltd +86 (0) 571 85 58 67 18
0086-571-85864795 sales@capotchem.com China 18228 66

H-D-DAP-OH HCL 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved