ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride

o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride 구조식 이미지
카스 번호:
103342-27-4
상품명:
o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride
동의어(영문):
o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride;2-Chlorosulfonylmethyl-benzoic acid methyl ester
CBNumber:
CB42125826
분자식:
C9H10ClO4S
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
103342-27-4.mol

o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride 속성

안전

o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride C화학적 특성, 용도, 생산

o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


o-methoxycarbonyl benzyl sulfonyl chloride 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28235 58
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:272369594
QQ:2159423853 2723695949@qq.com; China 4996 50
Aikon International Limited 13813800073 025-66151770,13813800073//qq:2885670560
(8)02557626880 lwan@aikonchem.com China 12400 58
021-31261685-
qq:1454668768 1454668768@qq.com China 6993 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved