ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Magnesium naphthenate

Magnesium naphthenate 구조식 이미지
카스 번호:
68424-71-5
상품명:
Magnesium naphthenate
동의어(영문):
Magnesium naphthenat;MAGNESIUM NAPHTHENATE;naphthenicacid,magnesiumsalt;Naphthenicacids,magnesiumsalt;Naphthenicacids,magnesiumsalts;Magnesiumnaphthenate(3.5-8.0%Mg);Magnesium naphthenate (3.5-8% Mg);magnesium:naphthalene-2-carboxylate
CBNumber:
CB4377227
분자식:
C22H14MgO4
포뮬러 무게:
366.64916
MOL 파일:
68424-71-5.mol

Magnesium naphthenate 속성

물리적 상태
liquid
색상
dark viscous
EPA
Naphthenic acids, magnesium salts(68424-71-5)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36/37/39
TSCA Yes
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

Magnesium naphthenate C화학적 특성, 용도, 생산

Magnesium naphthenate 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Magnesium naphthenate 공급 업체

글로벌( 28)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Chengdu XiYa Chemical Technology Co., Ltd. 4008-626-111
028-84752058 sale@xiyashiji.com China 9629 57
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Huainan Kedi Chemical Factory 0554-2106669
0554-2666215 sales1@kedichem.com China 4939 55
Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9978 58
Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. +86-0571-87396432
+86-0571-87396431 sales@jhechem.com China 13896 53
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Guangzhou Jhd Chemical Reagent Co., Ltd. 020-84383047
020-84380294 sales@jhd.com.cn China 9194 65

Magnesium naphthenate 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved