ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

감마산

감마산
감마산 구조식 이미지
카스 번호:
90-51-7
한글명:
감마산
동의어(한글):
감마산;감마산
상품명:
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
동의어(영문):
yacid;GAMMA ACID;c.i.developer3;Galmarine(silymarine soluble);aminonaphtholsulfonicacidgamma;7-amino-1-naphthol-3-sulfonicaci;2-AMINO-8-NAPTHOL-6-SULFONIC ACID;2-AMINO-8-NAPHTHOL-6-SULFONIC ACID;7-AMINO-1-NAPHTHOL-3-SULFONIC ACID;6-AMINO-4-NAPHTHOL-2-SULFONIC ACID
CBNumber:
CB4443007
분자식:
C10H9NO4S
포뮬러 무게:
239.25
MOL 파일:
90-51-7.mol

감마산 속성

밀도
1.4338 (rough estimate)
굴절률
1.6500 (estimate)
InChIKey
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
CAS 데이터베이스
90-51-7(CAS DataBase Reference)
EPA
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-(90-51-7)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 C
위험 카페고리 넘버 34
안전지침서 26-27-28-36/37/39-45
유엔번호(UN No.) UN 2585 8/PG 3
WGK 독일 1
RTECS 번호 QK1295250
그림문자(GHS):
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 1A, B, C 위험 P260,P264, P280, P301+P330+ P331,P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310, P321, P305+ P351+P338, P405,P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

감마산 C화학적 특성, 용도, 생산

감마산 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


감마산 공급 업체

글로벌( 136)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21756 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Shanghai Zheyan Biotech Co., Ltd.
18017610038
zheyansh@163.com CHINA 3623 58
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 27142 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23962 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28237 58
Haihang Industry Co.,Ltd
86-531-88032799
+86 531 8582 1093 export@haihangchem.com CHINA 8260 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Shanghai Macklin Biochemical Co.,Ltd. 15221275939
021-51821727 shenlinxing@macklin.cn China 15719 55

감마산 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved