Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl

Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl 구조식 이미지
카스 번호:
220140-29-4
상품명:
Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl
동의어(영문):
cas-220140-29_4_fandachem;Fandachem-cas_220140_29_4;cas_220140-29_4-China-supplier-FandaChem;3a-methyl-6a-n-propyl-1,3,4,6-tetramethoxymethyl glycolurea;1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione;Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione;Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl
CBNumber:
CB54771329
분자식:
C16H30N4O6
포뮬러 무게:
374.43
MOL 파일:
220140-29-4.mol

Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl 속성

끓는 점
474.7±45.0 °C(Predicted)
밀도
1.171±0.06 g/cm3(Predicted)
산도 계수 (pKa)
-1.27±0.60(Predicted)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
기존화학 물질 2017-3-7200
그림문자(GHS): GHS hazard pictograms
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 GHS hazard pictograms P264, P270, P301+P312, P330, P501
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P330 입을 씻어내시오.
P501 ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.

Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl C화학적 특성, 용도, 생산

Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione,-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)-3a-methyl-6a-propyl 공급 업체

글로벌( 8)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Hangzhou FandaChem Co.,Ltd.
008657128800458; +8615858145714
fandachem@gmail.com China 9338 55
Wuhan Jingkang en Biomedical Technology Co., Ltd
+8613720134139
orders@jknbiochem.com China 4692 58
Hefei Hirisun Pharmatech Co., Ltd. +86-0551-62678551 +86-15056975894
sales@hirisunpharm.com China 182 55
Suzhou Rovathin Foreign Trade Co.,Ltd 0512-65816829 18662214788
info@rovathin.com.cn China 9471 58
Henan Alpha Chemical Co., Ltd. 0371-55055611 18137792234
3002694073@qq.com China 10146 58
Shanghai Daeyeon Chemicals Co., Ltd 021-64478606
daeyeon001@vip.163.com China 558 58
Wuhan Jingkangen Biomedical Technology Co., Ltd 13720134139 13720134139
orders@jknbiochem.com China 5348 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved