ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone 구조식 이미지
카스 번호:
446-29-7
상품명:
4'-Fluoro-2'-methyacetophenone
동의어(영문):
1-(4-Fluoro-2-methylphenyl);4'-Fluoro-2'-methyacetophenone;4-fluoro-2-methylphenacyl bromide;1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
CBNumber:
CB61458862
분자식:
C9H9FO
포뮬러 무게:
152.17
MOL 파일:
446-29-7.mol

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone 속성

끓는 점
219℃
밀도
1.075
굴절률
1.5120
인화점
84℃
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone C화학적 특성, 용도, 생산

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4'-Fluoro-2'-methyacetophenone 공급 업체

글로벌( 32)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Shanghai Longsheng chemical Co.,Ltd. 021-58099637,58099652,58099650,58099609 To 8009,8068; 13585536065,QQ:975986869
0086-21-33191781 sales@shlschem.com; bin.wu@shlschem.com;xianjun.hong@shlschem.com China 9828 59
China DongFan Chemical Co.,LTD 86-0571-85151182
86-0571-85151182 sales@dongfan-chem.com China 5703 66
SynAsst Chemical. 021-60343070,60343071
021-35122006 sales@synasst.com China 12743 55
Yancheng Orgunion Pharmaceutical Sci & Tech Co., Ltd. 0515-89701588
0515-87400189 orgunion@orgunion.com China 861 55
Wuhan HengHeDa Pharm Co., Ltd. 027-84888681 Mobile:18086046872
027-84888682 hhdpharm@hotmail.com QQ: 2461625847 China 1890 55
Jalor-Chem co.,LTD +86 (510) 86396359 13382276200
+86 (510) 86396359 sales@jalor-chem.com China 999 56
Cochemical Ltd. +86-021-51602123 13062737814 QQ 2390686920 ;3250277692
+86-021-51602123 sales@cochemical.com China 2981 58
Liyang Ruipu New Materials Co., Ltd. 0519-82038123 18951201333
0519-87015112 sales@ruipuchem.net China 9950 58

4'-Fluoro-2'-methyacetophenone 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved