ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98%

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% 구조식 이미지
카스 번호:
6036-48-2
상품명:
Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98%
동의어(영문):
GBWFYBZWCZOBLI-UHFFFAOYSA-N;Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98%
CBNumber:
CB62131007
분자식:
C10H10O4S
포뮬러 무게:
226.25
MOL 파일:
6036-48-2.mol

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% 속성

녹는점
89-91℃(dried)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
TSCA Yes
위험 등급 8
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 1A, B, C 위험 P260,P264, P280, P301+P330+ P331,P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310, P321, P305+ P351+P338, P405,P501
H318 눈에 심한 손상을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1 위험 P280, P305+P351+P338, P310
예방조치문구:
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% C화학적 특성, 용도, 생산

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Guangzhou Jhd Chemical Reagent Co., Ltd. 020-84383047
020-84380294 sales@jhd.com.cn China 9194 65

Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate, 98% 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved