ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

keguan

keguan 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
keguan
동의어(영문):
CBNumber:
CB63028685
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

keguan 속성

안전

keguan C화학적 특성, 용도, 생산

keguan 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


keguan 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Huhuang New Material Technology Group Co., Ltd. --
huhuang@huhuang.com.cn CHINA 88 58
Wuhan Gaiba Latex Paint Products Factory --
753017770@qq.com China 31 50

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved