ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O

(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O 구조식 이미지
카스 번호:
136529-33-4
상품명:
(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O
동의어(영문):
Temiverine (hydrochloride);(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O
CBNumber:
CB81236606
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
136529-33-4.mol

(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O 속성

안전

(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O C화학적 특성, 용도, 생산

(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(+-)-4-Diethylamino-1,1-dimethylbut-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2 -phenylacetate HCl H2O 공급 업체

글로벌( 7)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Target Molecule Corp
18019718960 781-999-5354
marketing@targetmol.com United States 19232 58
MedChemexpress LLC 609-228-6898
609-228-5909 sales@medchemexpress.com United States 4788 58
Fan De(Beijing) Biotechnology Co., Ltd. 15911056312
liming@bio-fount.com China 9734 58
Jinan blalong chemical co. LTD 2710913286@qq.com
1513643261@qq.com China 18596 58
Beijing Jin Ming Biotechnology Co., Ltd. 15801484223
psaitong@jm-bio.com China 14432 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved