ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE 구조식 이미지
카스 번호:
16466-61-8
상품명:
DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE
동의어(영문):
HL-7702(L-02) Cell;N,N'-DI-BOC-HYDRAZINE;LABOTEST-BB LT00453977;di-tert-butyl bicarbamate;TERT-BUTYL HYDRAZODIFORMATE;DI-TERT-BUTYL HYDRAZODIFORMATE;DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE;Di-tert-butyl hydrazodiformate 97%;n,n'-di-tert-butoxycarbonylhydrazine;1,2-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydrazine
CBNumber:
CB8157988
분자식:
C10H20N2O4
포뮬러 무게:
232.28
MOL 파일:
16466-61-8.mol

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE 속성

녹는점
123-126 °C (dec.)(lit.)
끓는 점
294.6±9.0 °C(Predicted)
밀도
1.064±0.06 g/cm3(Predicted)
물리적 상태
Powder or Crystalline Powder
산도 계수 (pKa)
8.73±0.43(Predicted)
색상
White
수용성
Insoluble in water.
BRN
1794023
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36
WGK 독일 3
HS 번호 29280000
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

White powder

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE 공급 업체

글로벌( 128)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chembon Pharmaceutical Co., Ltd.
+86-28-8425-2981
+86-28-8425-2965 info@chembon.com CHINA 724 55
Nanjing ChemLin Chemical Industry Co., Ltd.
025-83697070
product@chemlin.com.cn CHINA 3015 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30053 58
SHANDONG ZHI SHANG CHEMICAL CO.LTD
+86 18953170293
+86 0531-67809011 sales@sdzschem.com CHINA 2995 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23978 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23048 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35438 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63728 58
CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED
86-18523575427
sales@conier.com CHINA 47484 58

DI-TERT-BUTYL HYDRAZODICARBOXYLATE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved