ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Acorn shell btown

Acorn shell btown 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Acorn shell btown
동의어(영문):
xiang zi ke brown;Acorn shell btown
CBNumber:
CB82124029
분자식:
C25H32O13
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Acorn shell btown 속성

안전

Acorn shell btown C화학적 특성, 용도, 생산

Acorn shell btown 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Acorn shell btown 공급 업체

글로벌( 0)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved