ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

NA

NA 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
NA
동의어(영문):
CBNumber:
CB85803741
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

NA 속성

안전

NA C화학적 특성, 용도, 생산

NA 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


NA 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Guangzhou Peiyu Biological Products Co., Ltd. --
-- info@pythonbiotech.com CHINA 1345 58
Beijing Jinshi Baiyou Technology Co., Ltd. --
-- jinshibio468@qq.com CHINA 19 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved