ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE 구조식 이미지
카스 번호:
4491-92-3
상품명:
1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE
동의어(영문):
1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE;4-METHYL-1-PIPERAZINEPROPANENITRILE;3-(4-Methylpiperazino)propionitrile;4-Methyl-1-piperazinepropionitrile, 98%;1-Piperazinepropanenitrile,4-methyl-(9CI);3-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-propionitrile
CBNumber:
CB9243125
분자식:
C8H15N3
포뮬러 무게:
153.22
MOL 파일:
4491-92-3.mol

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE 속성

끓는 점
134-136°C 13mm
굴절률
1.4700
인화점
134-136°C/13mm
BRN
117453
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험 카페고리 넘버 20/21/22-36/38
안전지침서 26-36/37/39-36/37
유엔번호(UN No.) 3276
위험 등급 6.1
포장분류 III
HS 번호 29335990
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 P264, P270, P301+P312, P330, P501
H312 피부와 접촉하면 유해함 급성 독성 물질 - 경피 구분 4 경고 P280,P302+P352, P312, P322, P363,P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H331 흡입하면 유독함 급성 독성 물질 흡입 구분 3 위험 P261, P271, P304+P340, P311, P321,P403+P233, P405, P501
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE C화학적 특성, 용도, 생산

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE 공급 업체

글로벌( 23)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. +86-0571-87396432
+86-0571-87396431 sales@jhechem.com China 13896 53
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED +86-21-5161 9050,+86-13301690235
+86-21-5161 9052,QQ526763801 sales@ATKchemical.com China 10191 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13680067450 0751-2886750
0751-2886756 QQ:3001264886 3001264886@qq.com China 14310 58
Twochem Co.Ltd. 021-58111628 18916269184
QQ 2322481649 VX 18916269184 sales06@twochem.com China 2804 58
Nanjing Asfam Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 18751812725/02558867862
02558867862 sales@ace-pharm.com China 1649 58

1-(2-CYANOETHYL)-4-METHYLPIPERAZINE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved