ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

LEU-LEU-TYR

LEU-LEU-TYR 구조식 이미지
카스 번호:
20368-24-5
상품명:
LEU-LEU-TYR
동의어(영문):
LEU-LEU-TYR;H-LEU-LEU-TYR-OH;L-Leu-L-Leu-L-Tyr;leucyl-leucyl-tyrosine;L-Leucyl-L-leucyl-L-tyrosine;L-Tyrosine, N-(N-L-leucyl-L-leucyl)-
CBNumber:
CB9448663
분자식:
C21H33N3O5
포뮬러 무게:
407.5
MOL 파일:
20368-24-5.mol

LEU-LEU-TYR 속성

밀도
1.173
저장 조건
−20°C

안전

WGK 독일 3

LEU-LEU-TYR C화학적 특성, 용도, 생산

LEU-LEU-TYR 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


LEU-LEU-TYR 공급 업체

글로벌( 20)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Shanghai Jifeng Biotechnology Co., Ltd. 021-61263377
021-61263399 15800684150@163.com China 2689 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved