ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

TIMTEC-BB SBB000562

TIMTEC-BB SBB000562 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
TIMTEC-BB SBB000562
동의어(영문):
TIMTEC-BB SBB000562
CBNumber:
CB9693166
분자식:
C12H12N2O2
포뮬러 무게:
216.24
MOL 파일:
Mol file

TIMTEC-BB SBB000562 속성

안전

TIMTEC-BB SBB000562 C화학적 특성, 용도, 생산

TIMTEC-BB SBB000562 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


TIMTEC-BB SBB000562 공급 업체

글로벌( 0)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved