TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 구조식 이미지
카스 번호:
35822-78-7
상품명:
TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE
동의어(영문):
Nsc527266;TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE;1,2-Cyclobutanedicarboxamide, trans- (9CI)
CBNumber:
CB9727425
분자식:
C6H10N2O2
포뮬러 무게:
142.16
MOL 파일:
35822-78-7.mol

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 속성

안전

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE C화학적 특성, 용도, 생산

TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


TRANS-CYCLOBUTANE-1,2-DICARBOXAMIDE 공급 업체

글로벌( 6)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Nanjing Kaitian Chemical Co., Ltd. +86 (25) 5860-8846
kt_chem@126.com China 218 62
Nanjing Chemedicine BioTech Co., Ltd. 15722927296
71139532@qq.com China 427 58
Qi Qi hang Biotechnology Co., Ltd. 15870833005
2232044025@qq.com China 8248 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved