3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine| 基本信息 更多信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
英文同义词:3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
CAS号:1824095-31-9
分子式:C8H6ClN3O
分子量:195.61
EINECS号:
3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine|
信息错误报告
您的Email:
按国家浏览3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine国外供应商 中国供应商
3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine 推荐供应商
建议您优先选择企业会员,我们对企业会员产品有严格审核。
1