2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER

2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER
公司名称: PEAKDALE-INT  
联系电话: +44 1298 816700
产品介绍:
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER
英文同义词:2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER
CAS号:
分子式:C13H10F3NO3
分子量:285.22
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER
2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 性质
安全信息
Tag:2-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 相关产品信息()