5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE

5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE
公司名称: SPECS  
联系电话: +31 15 251 8111
产品介绍:
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE
英文同义词:5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE
CAS号:
分子式:C14H7F3O3S
分子量:312.26
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE
5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE 性质
安全信息
Tag:5-HYDROXY-7-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOXATHIOL-2-ONE 相关产品信息()