5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone

5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone
英文同义词:5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazol-2-yl)ethyl]pyridin-2(1H)-one;5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone;L-697695
CAS号:
分子式:C17H16Cl2N2O2
分子量:351.22714
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone
5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone 性质
安全信息
Tag:5-Ethyl-6-methyl-3-[2-(4,7-dichlorobenzoxazole-2-yl)ethyl]-2(1H)-pyridinone 相关产品信息()