1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid

1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
公司名称: UKRORGSYN-BB  
联系电话: 380 445319497
产品介绍:
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
英文同义词:1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
CAS号:
分子式:C12H12ClNO4
分子量:269.68098
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid 性质
安全信息
Tag:1-(3-chlorobenzoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid 相关产品信息()