1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE

1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE
英文同义词:1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE
CAS号:2020-73-7
分子式:C13H18O4
分子量:238.27962
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:2020-73-7.mol
1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE
1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE 性质
安全信息
"1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1-BUTANONE" 相关产品信息