ChemicalBook
2092804-30-15-[(Difluoromethyl)thio]-3-bromobenzene-1,2-diamine
1807253-67-3Methyl 3-cyano-4-methoxy-5-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1806226-99-2Ethyl 4-bromo-3-chloro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
1227597-90-12-Amino-3-phenylpyridine-5-acetic acid
1806613-44-42-(3-Bromo-2-oxopropyl)-4-formylbenzoic acid
1805184-75-14-(Chloromethyl)-6-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonamide
1803532-18-44-(Chloromethyl)-2,3-dimethyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1805726-63-9Methyl 2-(2-bromopropanoyl)-5-(methylthio)phenylacetate
1806162-60-62-Chloro-4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carbonyl chloride
1361464-11-02-(Chloromethyl)-4-(difluoromethyl)-3-methoxypyridine-5-methanol
2167013-26-31-(tert-butylsulfamoyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1803846-44-75-Hydrazinyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
1803527-61-8Methyl 6-bromo-3-(chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1361789-38-9Methyl 2-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1361910-68-0Methyl 2,6-bis(2,3-dichlorophenyl)isonicotinate
1806008-24-1Ethyl 3-(difluoromethyl)-2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
1806197-22-72-Chloro-4-(fluoromethyl)-3-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1803729-20-52,3-Difluoro-5-hydroxybenzyl bromide
1806361-14-71-(3,4-Bis(trifluoromethylthio)phenyl)-1-bromopropan-2-one
1806117-57-62,6-Dimethyl-3-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1805860-33-62-(3-Chloro-2-oxopropyl)-6-(trifluoromethoxy)phenol
2301855-75-2.
1805683-20-85-(3-Bromopropanoyl)-2-mercaptophenylacetonitrile
1803550-02-84-Chloro-3,5-dimethoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1361541-28-73-Chloro-6-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)pyridine
1261724-01-92,3-Difluoro-3'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)biphenyl
1804748-25-13-Methoxy-2-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-methanol
1805165-49-43-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
1804324-15-92-(Chloromethyl)-3-cyano-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylic acid
1804294-54-94-(Bromomethyl)-5-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1361562-68-63-Methoxy-2-(2,3,6-trichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
1804019-30-43-Amino-2-(bromomethyl)-5-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1806316-16-42-Iodo-4-(methylthio)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1806524-95-72-Amino-3-(3-chloro-2-oxopropyl)benzoyl chloride
1803766-57-52,4-Dichloro-5-hydroxyphenylacetonitrile
2242694-16-02-(1-bicyclo[1.1.1]pentanyl)acetamide
1805127-30-35-Methoxy-2-nitro-3-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
1807286-32-35-Cyano-4-fluorothiazole
1261521-28-15-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)pyrimidine-2-carboxylic acid
1806206-95-0Methyl 3-cyano-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
299178-33-9imino[N''-(2-methoxyphenyl)carbamimidamido]methanaminium
1361843-16-42-(Difluoromethyl)-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
1803647-79-14-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
1393568-75-63'-Cyano-5'-methylacetophenone
1806476-26-5Methyl 2-ethoxy-5-(3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
1804574-79-52-Amino-5-(bromomethyl)-6-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2026639-42-74-Bromo-3-(difluoromethyl)benzaldehyde
1804559-01-0Ethyl 3-chloro-2-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1807408-27-04-Chloro-3-(3-methoxy-3-oxopropyl)cinnamic acid
1361753-77-63-Chloro-5-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1934786-23-83-Amino-6-chloro-5-methylpyridin-2-ol
1804251-40-85-(3-Oxopropyl)-2-(trifluoromethyl)mandelic acid
1804079-47-75-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
1804652-26-34-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carbonyl chloride
1361704-64-42-(3,5-Dichlorophenyl)-3-iodo-6-methylpyridine
1804624-62-1Methyl 2-cyano-5-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetate
1804801-33-9Ethyl 3-chloro-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylate
1803849-73-12,3-Dichloro-5-hydroxybenzoylchloride
1804800-33-65-Chloro-4-iodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carbonyl chloride
1806038-24-34-(Difluoromethyl)-5-hydroxy-2-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2138272-13-43-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]oxane-3-carboxylic acid
1805918-33-5Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1803470-51-05-Bromo-2,4-diiodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1804262-86-94-(Chloromethyl)-2-(2-oxopropyl)benzoic acid
34129-49-24-Ethoxy-6-methoxy-2-methyl-1-tosyl-1,2-dihydroquinoline
1805599-47-62-Bromo-4-methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
1806077-66-62-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetic acid
1803921-24-52-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine-6-acetic acid
1804824-42-74-(Bromomethyl)-6-(difluoromethyl)-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1806291-79-1Ethyl 5-(bromomethyl)-2-hydrazinylphenylacetate
1806652-43-6Ethyl 2-propionyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetate
1806620-75-6Ethyl 2-carboxy-3-(3-chloropropanoyl)phenylacetate
1261515-01-84-Bromo-2-hydroxyphenylisocyanate
1804608-38-54,5-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
1807420-33-24-(1-Chloro-2-oxopropyl)-3-(difluoromethyl)cinnamic acid
26893-01-6Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
1261873-26-06-Fluoro-3-(2,4,5-trichlorophenyl)pyridine-2-acetic acid
1803645-65-93-Amino-4-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1804295-38-23,5-Diamino-4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804745-28-52-Fluoro-3-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylic acid
1804449-06-62-Bromo-4-(chloromethyl)-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetic acid
1806573-43-21-Chloro-2-(3-chloropropyl)-5-(trifluoromethylthio)benzene
1804052-85-45-(1-Chloro-2-oxopropyl)-2-ethylphenylacetonitrile
1803687-14-03-Chloro-4-(chloromethyl)-6-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804694-65-2Ethyl 3-cyano-2-(difluoromethyl)-6-nitropyridine-5-acetate
1807077-56-02-(Difluoromethyl)-3-fluoro-6-iodo-5-methylpyridine
2095409-72-4Potassium 1-(2-methoxyethyl)-1h-pyrazole-4-carboxylate
1805611-47-5Ethyl 4-(chloromethyl)-5-(difluoromethyl)-2-iodopyridine-3-carboxylate
1806566-39-1Ethyl 3-hydrazinyl-5-(methylthio)benzoate
1806640-46-92-(Chloromethyl)-6-(2-oxopropyl)phenylacetonitrile
1804573-32-76-Amino-2-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonamide
1806142-74-45-Bromo-3-methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1201221-86-41-Pyrazolidinecarboxylic acid, ethyl ester, hydrochloride (1:1)
1806451-03-52-(2-Bromopropanoyl)-4-methylbenzotrifluoride
146741-08-43-methyl-7-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
1806463-79-5Methyl 3-(2-mercapto-3-(methylthio)phenyl)propanoate
1806416-91-03-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-4-(trifluoromethyl)mandelic acid
2155840-24-5rac-(4R,5S)-4-amino-5-(4-fluorophenyl)-1-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride, trans
1806213-13-72-Amino-5-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetic acid
1214381-08-44',3-Difluorobiphenyl-5-sulfonyl chloride
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved