ChemicalBook
1806126-46-46-Chloro-4-iodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-sulfonyl chloride
1806416-54-52-(3-Oxopropyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
1804226-87-61-Chloro-1-(3-(difluoromethoxy)-4-nitrophenyl)propan-2-one
1261893-78-02-Fluoro-4-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)phenol
1261927-93-85-(2-Trifluoromethylphenyl)-3-trifluoromethoxyphenol
1261913-30-72-(4-Benzyloxyphenyl)-4-chlorobenzoic acid
1956307-17-71-(4-(Dimethylamino)piperidin-1-yl)ethanone hydrochloride
1261919-52-15-(3-Methylphenyl)-3-trifluoromethylphenol
1400541-28-74,7-Dichloro-3-[(3-methoxyphenyl)sulfonyl]quinoline
1261939-21-22-(3,5-Dicarboxyphenyl)-6-methylbenzoic acid
1261974-32-63-Cyano-5-(2-fluoro-4-methylphenyl)phenol
62596-14-93-Phenylazepan-2-one
1956319-69-91-(4-((2-(4-(2-Aminoethyl)piperazin-1-yl)ethyl)amino)-7-chloroquinolin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone hydrochloride
1956341-30-22-(Bromomethyl)-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
900149-22-6Co(III) meso-Tetra (4-hydroxyphenyl) Porphine Chloride
1956334-35-26-Chloro-5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1956341-46-05-Methoxyindolin-6-amine dihydrochloride
1956325-40-84-(Trifluoromethyl)-3H-spiro[benzofuran-2,4''-piperidine] hydrochloride
2091157-39-8methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
1261952-93-55-(3-Benzyloxyphenyl)-3-fluorophenol
1356483-09-4N1-(2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)-N5-(6-(6-(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)pyridin-3-yl)glutaramide
1261918-20-02-Fluoro-5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)phenol
1956437-70-9(S)-Azetidin-1-yl(pyrrolidin-3-yl)methanone hydrochloride
1279717-14-42,2,2-Trifluoro-1-(7-morpholino-6-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanone
1956310-00-1(3,6-Dichloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
1956326-50-31-(2-Chloro-5-fluoroquinolin-3-yl)ethanone
1246466-58-9(4-Methyl-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methanol
1956341-68-6Ethyl 5-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
1956324-23-43-Methylthiophen-2-amine oxalate
692275-42-6Ethyl 4-{[(2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenoxy)acetyl]amino}benzoate
1805704-39-53-(2-Carboxyethyl)-2-(difluoromethoxy)phenylacetic acid
1804696-91-02,3-Diamino-4-(difluoromethyl)pyridine-6-acetonitrile
1804591-35-2Methyl 3-amino-5-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1804810-02-33-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylic acid
1397225-72-72-(5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazin-1-yl)ethanol
1804073-15-11-Chloro-3-(2-chloro-5-fluorophenyl)propan-2-one
1805915-59-63-(1-Bromo-2-oxopropyl)-2-nitrobenzonitrile
1361883-60-43-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine-6-methanol
1807402-58-93-Hydrazinyl-2-hydroxycinnamic acid
1361831-15-32-(Bromomethyl)-3-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-6-acetonitrile
1361907-48-32-(2,4-Dichlorophenyl)-6-methylpyridine-3-acetic acid
1806559-53-4Methyl 3-(carboxy(hydroxy)methyl)-5-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
1261652-98-52-Chloro-2'-(trifluoromethoxy)biphenyl-4-carbonyl chloride
1806172-00-84-Bromo-3-chloro-2-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1803844-16-72-(3-Bromopropyl)-6-methoxyaniline
1805869-91-3Ethyl 4-hydroxy-2-(2-oxopropyl)benzoate
1806622-96-7Ethyl 3-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1806299-59-14-Cyano-2-mercapto-5-(trifluoromethylthio)benzoic acid
2230799-23-04-(ethoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
1805447-30-63-(Difluoromethyl)-5-hydroxy-2-iodo-6-nitropyridine
1805879-69-9Ethyl 4-propionyl-3-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1804325-36-73-Chloro-4-(fluoromethyl)-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
1803886-35-23-(3-Bromopropyl)-4-fluorobenzonitrile
1804206-22-11-(3-Amino-5-(difluoromethyl)phenyl)-3-bromopropan-1-one
1806603-43-9Ethyl 5-(methylthio)-2-propionylbenzoate
1361809-70-26-(2,5-Dichlorophenyl)pyridine-2-acetic acid
1804496-67-03-Fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1803790-80-82,3-Difluoro-6-(fluoromethoxy)benzonitrile
1806207-32-8Ethyl 4-bromo-2-(chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1711146-07-4Ethyl 3-mercapto-4-(trifluoromethoxy)benzoate
1807117-48-12-Bromomethyl-4-cyano-5-(trifluoromethylthio)phenylacetic acid
1803693-78-84-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-sulfonyl chloride
1803948-72-23-Fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-6-methanol
1804025-27-13,6-Diiodo-2-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1361895-10-43-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxaldehyde
1261667-97-33-(3-Bromo-5-fluorobenzoyl)pyridine
1261521-99-66,7-Difluoroindole-3-carboxaldehyde
1805130-72-65-Bromo-3-(difluoromethoxy)picolinonitrile
1804013-55-53,5-Diamino-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetonitrile
1261651-51-7Ethyl 4-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylate
1806079-38-8Ethyl 4-bromo-2-(fluoromethyl)-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
112750-80-83-(4-Hydroxyphenyl)-2-styrylquinazolin-4(3H)-one
1805714-99-1Methyl 3-(3-bromo-2-oxopropyl)-5-(difluoromethyl)phenylacetate
1803441-98-6Methyl 2-bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1806504-87-94-(2-Oxopropyl)-3-(trifluoromethoxy)benzylalcohol
1803525-41-82-Bromo-5-fluoro-3-(fluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1807154-55-75-Cyano-4-(difluoromethyl)-2-methoxypyridine-3-carboxamide
1801184-30-44,4''-Bis((4-bromophenyl)ethynyl)-5'-(4-((4-bromophenyl)ethynyl)phenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
1956311-17-32-(Chloromethyl)-3-methylquinoline hydrochloride
2044705-21-51H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4(5H)-one hydrobromide
1956341-88-0(2,6-Dibromopyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
1261971-18-93-Amino-5-(3,5-dimethylphenyl)benzoic acid
1956355-18-23-(Aminomethyl)pyridin-4-amine hydrochloride
1956341-97-1Benzo[d]isothiazol-5-yl benzoate
1801256-82-5Ethyl 5-(chloromethyl)nicotinate hydrochloride
3525-23-32-(2,5-Dimethoxyphenyl)benzoic acid
815580-33-7L-Leucine, N-[6-[(2-aminobenzoyl)amino]-1-oxohexyl]-L-alanyl-4-nitro-L-phenylalanyl-
1936073-84-5Ethyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylate
102392-07-41-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine, 95%
1221411-10-4(1-((6-Fluoroquinolin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)methanol
1956377-75-51-Methyl-1-azaspiro[4.5]decan-8-amine dihydrochloride
299962-51-9Ethyl 7-oxo-2-{[(phenylsulfanyl)acetyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
1956385-48-01-tert-Butyl 3-ethyl 3-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)azetidine-1,3-dicarboxylate
1261909-96-93-Amino-5-(3,5-difluorophenyl)benzoic acid
1956322-10-32-(Bromomethyl)-3-methylquinoline hydrobromide
1262002-09-42-Fluoro-5-(2-methoxy-5-methylphenyl)phenol
85338-72-3methyl 4-fluoro-3-sulfamoylbenzoate
361465-06-73,5-Diiodo-4-[(4-methylbenzyl)oxy]benzaldehyde
1311369-44-41-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
47163-75-7Zinc(II) benzenesulfinate dihydrate
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved