ChemicalBook
English
2384319-66-61,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1806217-42-43-Cyano-6-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-methanol
1804291-91-5Methyl 3-fluoro-2-(3-oxopropyl)phenylacetate
1261931-59-25-Chloro-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)benzoic acid
1159693-93-21-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1261977-87-06-[3-(Pyrrolidinylsulfonyl)phenyl]nicotinic acid
1261932-43-72-Chloro-4-(4-chloro-3-methylphenyl)benzoic acid
925908-91-44-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbenzoic acid
1261903-22-32-(4-Methoxycarbonylphenyl)-5-methoxybenzoic acid
2484920-14-96-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman-2-one
421552-94-52-(Bromomethyl)pyridine hydrochloride
1955541-67-92-(1H-pyrazol-1-yl)ethanimidamide hydrochloride
1261891-76-22-Cyano-4-[3-(N,N-dimethylaminocarbonyl)phenyl]phenol
2634687-69-5(S)-4-(tert-Butyl)-2-(1,8-naphthyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
1806635-18-65-Chloro-2-(3-chloropropyl)phenylacetonitrile
1361671-48-84-Chloro-2-methyl-3-(2,4,6-trichlorophenyl)pyridine
907597-01-7N1-(benzo[d]isothiazol-3-yl)propane-1,3-diamine
1392222-61-5N,N,N',N'-Tetra(pyridin-4-yl)methanediamine hydrate
1806066-75-04-Cyano-3-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetonitrile
1804733-22-93-(Difluoromethyl)-6-iodo-4-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804096-76-1Ethyl 5-formyl-1H-benzimidazole-6-acetate
1804569-07-03-Amino-5-chloro-6-(fluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1361891-73-75-(2,4-Dichlorophenyl)-4-fluoroindole-3-carboxaldehyde
1806183-05-0Methyl 2-(bromomethyl)-4-methoxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1261665-52-4Methyl 4,2',3',4',5',6'-hexafluorobiphenyl-3-carboxylic acid
1806123-05-62,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
1823642-88-14-Fluoro-2-(2,2-difluoroethoxy)phenol
1805309-63-05-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide
1804684-36-32-Amino-5-(difluoromethyl)-6-methylpyridine-3-carboxamide
1804137-39-01-(3-Nitro-5-(trifluoromethylthio)phenyl)hydrazine
1806665-45-1Methyl 4-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1361679-86-82-(2,4-Dichlorophenyl)-3-methylthiophene
1806695-83-95-(1-Bromo-2-oxopropyl)-2-(trifluoromethoxy)benzylalcohol
1361832-44-1Methyl 6-(difluoromethyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
1803902-14-84-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
1806220-29-05-Bromo-3-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-acetonitrile
1805161-98-12-(Aminomethyl)-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetonitrile
1804342-32-23-(Chloromethyl)-2-cyano-6-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
40525-21-1Ethyl (7-amino-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)carbamate
1179688-82-4C-(2',3'-dichloro-3-fluoro-biphenyl-4-yl)-methylamine
1803476-78-9Ethyl 2-amino-5-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1806566-24-42-(3-Chloropropanoyl)-5-(hydroxymethyl)phenylacetic acid
1361907-59-62-(2,4-Dichlorophenyl)-6-methylpyridine-3-methanol
1806803-79-1Ethyl 3,5-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine-2-acetate
1806223-64-23-Cyano-2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxaldehyde
1803876-70-12,4-Dimethoxy-3-iodophenylacetonitrile
1261803-47-7Ethyl 6-methoxy-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)picolinate
1261800-22-97-Hydroxy-6-(2-(trifluoromethyl)phenyl)indole
1807397-12-1Ethyl 2-(2-carboxyvinyl)-3-(2-oxopropyl)phenylacetate
1118519-87-12-Formyl-5-(thiophen-2-yl)phenol
1803743-54-53-Bromo-2-(3-chloropropyl)ethylbenzene
1804467-00-25-Amino-4-bromo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxamide
1361562-59-56-Hydroxy-7-(2,4,6-trichlorophenyl)indole-3-acetonitrile
1805856-76-13-(3-Bromopropyl)-5-methoxybenzaldehyde
1806127-25-22-Chloro-4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
1804431-17-1Ethyl 2-amino-6-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylate
1805842-70-93-(Bromomethyl)-2-formylphenylpropanoic acid
1289264-07-83-Chloro-2-formylbenzenesulfonamide
1803730-39-32-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)phenol
1804252-18-31-(4-Bromo-3-ethoxyphenyl)-2-chloropropan-1-one
1227577-91-42-Hydroxy-5-(pyridin-3-yl)pyridine-4-acetic acid
1807143-71-0Ethyl 3-cyano-5-difluoromethyl-4-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1806043-80-02-Cyano-3-iodo-6-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1804306-67-92-Fluoro-4-iodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetonitrile
1803735-60-53-(1-Chloro-2-oxopropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol
99503-08-9(4-Methoxyphenyl)dimethyl(((3-phenoxybenzyl)oxy)methyl)silane
1804277-49-33-(Chloromethyl)-5-(3-chloropropanoyl)benzoic acid
1804154-04-83-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzaldehyde
1361798-69-72-(Difluoromethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
1804933-83-23-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)pyridine
1806509-33-03-Hydroxy-5-(2-oxopropyl)phenylacetonitrile
1804313-31-23-(Aminomethyl)-4-fluoro-6-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1805637-24-43-Cyano-2-formyl-6-methylbenzoic acid
1805110-70-63-Amino-4-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine-2-methanol
1803908-23-72-Chloro-5-iodo-3-methoxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1803903-64-12,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-sulfonyl chloride
1803685-08-64-Fluoro-6-hydroxy-2-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine
835-42-7N-Phenyl-1H-indazol-3-amine
1314987-75-1Methyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)-3-fluorobenzoate
1261959-72-13-(2,6-Difluorophenyl)-2-methylbenzoic acid
2168854-94-04-bromo-1,1,1-trifluoro-2,2-dimethylbutane
1261992-09-94-(3-Carboxy-5-fluorophenyl)-3-methylbenzoic acid
1803596-41-91-(2-chloro-6-methylphenyl)piperazine hydrochloride
1956306-18-52-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-2-phenylacetic acid hydrochloride
1804245-16-6Methyl 2-(3-chloro-2-oxopropyl)-5-ethoxybenzoate
1806358-37-17-(Methylthio)benzo[d]oxazole-2-acetic acid
1804133-81-0Methyl 2-(3-bromopropyl)-4-methoxybenzoate
1803719-88-13-Chloro-1-(3-(difluoromethoxy)-2-(methylthio)phenyl)propan-1-one
1261872-41-67-Methoxy-6-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-indole-3-acetic acid
1804429-44-43-(Aminomethyl)-5-fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1261916-27-12-Fluoro-4-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl)benzoic acid
2111605-77-54-(tert-butyl)pyridine-2-sulfonyl chloride
1187827-26-46-(2-Benzyloxyphenyl)-2-formylphenol
1261934-93-34-[4-(Ethylcarbamoyl)-3-fluorophenyl]-2-methylphenol
1956436-84-2(R)-1-(Azetidin-3-yl)-3-fluoropyrrolidine hydrochloride
1261982-29-92-Fluoro-5-(2-fluoro-4-methoxycarbonylphenyl)benzoic acid
1261918-89-12-Cyano-4-(3-hydroxymethylphenyl)phenol
1261952-63-92-Cyano-5-(4-methoxy-3-methylphenyl)phenol
2073808-99-6.
1261927-11-04-(3-Aminophenyl)-2-nitrobenzoic acid
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved