ChemicalBook
165452-71-12(R)-[1(R)-(Boc-Amino)-2-(p-trifluoromethylphenyl)-ethyl]-oxirane
1293303-28-25-(furan-3-yl)-1-methyl-N-(thiophen-2-ylmethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxamide
928780-91-0Phenol, 3,3'-(1,2-ethynediyl)bis[6-amino-
655238-34-9Benzenemethanol, 2-bromo-5-hydroxy-4-methoxy-
722491-59-01H-Imidazole, 1-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trimethylsilyl)ethyl]-
14364-16-0Kaur-16-en-18-oic acid, 13-hydroxy-, methyl ester, (4α)-
23465-33-0Propane, 1-bromo-2-methoxy-
1072833-89-6Glycine, N-(2,3-difluorobenzoyl)-
31615-93-7Stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3-[(9Z)-9-octadecenoate], (3β,22E)-
343587-78-01,2-Benzenediamine, N1-2-naphthalenyl-4-nitro-
90593-26-3Benzenamine, 4-(2,6-dichlorophenoxy)-
1258638-45-7Benzeneundecanoic acid, 4-fluoro-
851960-68-43H-Diazirine-3-butanoic acid, α-amino-3-methyl-, (αS)-
18884-15-6Thiourea, N,N'-bis[3-(dimethylamino)propyl]-
1807152-10-85-Pyrimidineacetonitrile, 2-bromo-
45157-84-4L-Cysteine, S-(1,1-dimethylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
921224-78-44-Pentenoic acid, 2-amino-2-(trifluoromethyl)-, (2S)-
333429-04-22-Naphthalenecarboxylic acid, 2-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydro-, (2S)-
23405-34-71,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-
87503-46-6Pentanal, 2-hydroxy-
20688-07-73,4-Thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dihydro-
923691-92-3Glycine, N-(3,5-difluorobenzoyl)-
247074-38-0Ethanol, 2-[1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethoxy]-
1393112-44-1Lapatinib Impurity 43
1356391-94-0Lapatinib Impurity 32
1393112-43-0Lapatinib Impurity 31
1356391-95-1Lapatinib Impurity 47
64570-12-3Adenosine Impurity 7
1201643-01-7CDr20
1196146-49-2Pyridine, 4-ethynyl-3-methoxy-
110317-45-8[3-(1H-Indol-3-yl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
1398065-91-2Imazalil-(allyl-d5)
1448462-04-1Stannane, tributyl[5-(2-hexyldecyl)-2-thienyl]-
363-75-71-Propen-1-amine, N,N-diethyl-1,2,3,3,3-pentafluoro-
1271438-71-1Stannane, tributyl[5-(2-butyloctyl)-2-thienyl]-
2025340-31-0Benzenemethanol, 4,4'-(1,2-diphenyl-1,2-ethenediyl)bis-
944906-70-12-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-, ethyl ester
7456-32-8Benzene, 1-(dichloromethyl)-4-(trichloromethyl)-
2131742-57-7Pyridine, 4,4'-[[(1E)-1,2-diphenyl-1,2-ethenediyl]di-4,1-phenylene]bis-
31450-05-22-Butene, 1,1,1-trifluoro-, (2E)-
762268-77-9Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-(3-methyl-1,5-pentanediyl) ester
1239512-91-4Boronic acid, B,B'-[[(1E)-1,2-diphenyl-1,2-ethenediyl]di-4,1-phenylene]bis-
22592-13-8Butanoic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester
6132-45-2Carbonic acid, ethyl 4-nitrophenyl ester
91633-17-9Phosphonic acid, (2,3-dihydroxy-1,4-phenylene)bis-, tetraethyl ester (9CI)
191861-19-51,10-Phenanthroline, 5-fluoro-
55881-94-21,4-Butanediol, 2-methylene-
64369-54-62H-1-Benzopyran-2-one, 7-(dimethylamino)-4-hydroxy-
1805580-50-04-Pyrimidinecarboxaldehyde, 2-bromo-
3440-38-8Propanamide, 3-amino-2-methyl-
762268-78-0Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl]-2-ethylhexyl ester
1379330-42-35-Pyrimidineacetic acid, 2-bromo-
5452-98-22-Propen-1-one, 1-(2,6-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-
89479-09-41,3-Benzenedimethanol, 5-bromo-2-methoxy-
1807152-15-35-Pyrimidineacetic acid, 2-bromo-, methyl ester
757-46-0Propane, 1,3-bis(ethenyloxy)-2,2-bis[(ethenyloxy)methyl]-
1253587-77-71,3-Benzenedicarboxylic acid, 5,5',5''-[1,3,5-benzenetriyltris(2,1-ethynediyl-4,1-phenylene-2,1-ethynediyl)]tris-
56680-82-1Propanoyl chloride, 2-methoxy-2-methyl-
220323-62-6L-Isoleucine, N-[(2-propen-1-yloxy)carbonyl]-
98944-42-4Butane, 1,1,1-trimethoxy-2-methyl-
60469-86-5Benzoic acid, 3,4-dicyano-
2375652-85-8INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
86723-21-91,2-Benzenediamine, 4,5-bis(hexyloxy)-
69403-15-2Benzene, 1,3-bis(bromomethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-
2375652-86-9INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
72118-68-44-Isoquinolinecarboxaldehyde, 3-chloro-1-phenyl-
76447-72-83,11,19,27-Tetrathiapentacyclo[27.3.1.15,9.113,17.121,25]hexatriaconta-1(33),5,7,9(36),13,15,17(35),21,23,25(34),29,31-dodecaene, 7,15,23,31-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-33,34,35,36-tetramethoxy-
65785-45-71-Propen-1-amine, 1-chloro-2-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-
4688-15-7Benzo[b]thiophene-2-methanol, 5-nitro-
77180-48-41,3-Benzenedimethanethiol, 5-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-
1312662-66-04-Pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-
205237-15-61,2-Benzenedicarbonitrile, 3,6-dibromo-
3134-01-821H,23H-Porphin-5-amine, 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-
91059-47-12-Naphthalenecarbonitrile, 5-hydroxy-
577038-17-62-Thiophenecarboxamide, N-[[cis-4-[[(cyanoamino)(methylimino)methyl]amino]-1-phenylcyclohexyl]methyl]-3-methyl-
942222-17-51,4-Methanonaphthalene, 5-chloro-1,4-dihydro-9-(1-methylethylidene)-
889668-98-8Hydroxylamine, O-3-pyridinyl-
7271-41-21,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester
40161-59-9Benzene, 1-iodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-
388616-39-5Stannane, tributyl(5-octyl-2-thienyl)-
622404-27-72-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1',1'',1''',1'''',1''''',1'''''',1'''''''-(pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane-1,3,5,7,9,11,13,15-octaylocta-3,1-propanediyl) ester
208522-98-9D-Phenylalanine, 4-chloro-N-methyl-
79349-78-3Hydroxylamine, O-(4-pyridinylmethyl)-
57597-39-42H-1-Benzopyran-3-carboxaldehyde, 7-(dimethylamino)-2-oxo-
1346595-79-6Benzene, 1,1'-[(1E)-1,2-diphenyl-1,2-ethenediyl]bis[4-ethynyl-
1620221-02-4Boronic acid, B-[4-[2,2-bis(4-methoxyphenyl)-1-phenylethenyl]phenyl]-
916490-25-0Benzoic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
219798-11-5Benzene, 1,1'-[(1Z)-1,2-diphenyl-1,2-ethenediyl]bis[4-bromo-
148892-97-1Borane, tris(3,4,5-trifluorophenyl)-
1805511-17-44-Pyridinamine, 3-bromo-2-(trifluoromethyl)-
5524-30-1Carbamic chloride, N-(cyanomethyl)-N-methyl-
2098706-44-4[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, 3,3'-bis(3,5-difluorophenyl)-, (1R)-
2375652-87-0INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
263365-12-42H-1-Benzopyran-2-one, 6-chloro-4-(4-chlorophenyl)-3-(2,4-dichlorophenyl)-7-methyl-
873773-67-21,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-(5-amino-4-cyano-1H-pyrazol-1-yl)-
2351915-14-3INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
86704-95-29,10-Anthracenedione, 1,4,5,8-tetrakis[(4-chlorophenyl)thio]-
312320-13-1Benzoic acid, 4-[4,5-bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1H-imidazol-2-yl]-
69363-30-01,1'-Binaphthalene, 2-methyl-
1446686-26-5[1,1'-Binaphthalene]-3,3'-dicarboxaldehyde, 2,2'-bis(methoxymethoxy)-
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved