ChemicalBook
1803927-77-64-Chloro-6-(chloromethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1804628-61-24-Bromo-2-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine-3-methanol
1805898-98-94-(3-Chloropropanoyl)-2-ethylphenylacetic acid
1803626-91-62-Amino-5-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine-6-carboxaldehyde
1806217-70-82-Cyano-5-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
1361715-82-3Methyl 3,5-bis(2,3-dichlorophenyl)picolinate
1805514-90-2Ethyl 2-amino-3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
1261813-67-56,7-Dibromoindole-3-carboxaldehyde
1805929-71-84-Amino-5-cyano-2-(difluoromethyl)pyridine-3-acetonitrile
1803433-10-44,6-Diamino-3-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1806138-29-33-Amino-5-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetonitrile
1805588-50-41-Bromo-3-fluoro-6-fluoromethyl-2-nitrobenzene
1805848-01-41-(3-Chloropropyl)-3-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
2230789-98-5(1r,3r)-3-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
1804098-91-6Ethyl 3-(bromomethyl)-4-formylphenylpropanoate
1803624-25-06-Cyano-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetonitrile
1361533-76-75-(Difluoromethoxy)-2-(perchlorophenyl)pyridine
1805732-08-45-(3-Chloro-2-oxopropyl)-2-(methylthio)anisole
1261840-03-24-Iodo-2-methyl-3-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridine
1804644-38-94-Cyano-3-(fluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
1261620-34-14-Bromo-2-(bromomethyl)phenylisocyanate
1361845-22-84-(2,3-Dichlorophenyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
1261574-37-13-Amino-6-(chloromethyl)-2-(2,3-difluorophenyl)pyridine
1805901-99-83-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropyl)benzoic acid
1803871-69-33-(1-Bromo-2-oxopropyl)-2-cyanobenzoic acid
1261836-87-62-Cyano-6-methoxybenzenesulfonylchloride
1806464-16-32-(2-Oxopropyl)-6-(trifluoromethoxy)anisole
1805134-14-81,5-Bis(trifluoromethyl)-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
1695249-66-14-(3-Bromopropyl)-3-fluoroanisole
1357627-29-2.
1805645-14-0Methyl 3-cyano-5-formyl-2-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1806143-23-6Ethyl 6-chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1361918-12-86-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)-4-methoxypyridine-3-carboxylic acid
1804781-50-74-Fluoro-3-(fluoromethyl)-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1261456-40-92,4-Bis(2,3-difluorophenyl)thiazole-5-carboxaldehyde
1804511-52-12-Cyano-4-mercapto-6-(trifluoromethylthio)benzoic acid
1361728-10-07-(2,6-Dichlorophenyl)gramine
1806066-96-55-Cyano-3-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-methanol
1805137-24-94-(Aminomethyl)-2-methoxy-6-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1806885-85-73-Amino-4-(aminomethyl)-2-(difluoromethyl)-5-iodopyridine
1806500-44-63-(Methylthio)-2-hydrazinylbenzotrifluoride
1361851-14-03-(Chloromethyl)-4-(difluoromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-acetic acid
1804820-82-32-Cyano-4-iodo-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1806680-18-12-(1-Bromo-2-oxopropyl)-4-methoxybenzaldehyde
1804822-95-44-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1804302-66-64-Fluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxamide
1805904-98-64-(3-Bromopropyl)-2-(difluoromethoxy)benzonitrile
1261806-73-83-Bromo-5-chloropyridine-4-sulfonyl chloride
1805767-36-53-(3-(Trifluoromethyl)-2-(trifluoromethylthio)phenyl)propanal
1806409-22-22-Hydrazinyl-6-mercaptobenzylalcohol
1804255-12-62-(2-Bromopropanoyl)-4-iodobenzylalcohol
185445-11-8Propyl (2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)carbamate
1806460-89-8Methyl 3-(5-(methylthio)-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoate
1361875-21-9Methyl 2-(chloromethyl)-3-(difluoromethyl)-5-methoxypyridine-6-carboxylate
943036-13-34-Hydrazinyl-2-methylbenzotrifluoride
1803983-17-63,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-sulfonamide
1261581-71-82-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
1804376-64-42,6-Dimethyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-methanol
1553396-48-71-phenylbutane-2-sulfonyl chloride
1806412-15-61-Chloro-3-(3-iodo-4-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-2-one
1909336-69-1{1-[amino(phenyl)methyl]cyclopent-3-en-1-yl}methanol hydrochloride
1805913-73-8Ethyl 2-hydrazinyl-6-methoxybenzoate
1803916-72-45-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
1803805-15-34,5-Bis(trifluoromethyl)-2-ethoxypyridine
1803908-22-63,6-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
1804427-39-13,6-Diamino-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1806242-23-82-(Aminomethyl)-3-chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetic acid
1806667-17-32-(3-Bromopropyl)-5-iodobenzodifluoride
2101429-50-71-(3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)guanidine mesylate
1806717-28-1Methyl 3-(1-chloro-2-oxopropyl)-4-nitrobenzoate
1804483-30-4Ethyl 3-(fluoromethyl)-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1361710-43-1Ethyl 3-(chloromethyl)-6-(difluoromethyl)-4-methoxypyridine-2-carboxylate
1361794-31-15-(Fluoromethyl)-3-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetic acid
1803774-35-73-Ethyl-4-hydroxy-5-methylpyridine
1803457-36-43,5-Dimethyl-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804263-11-33-(3-Bromopropyl)-4-iodobenzylbromide
1804209-10-6Ethyl 2-formyl-4-(2-oxopropyl)phenylacetate
1858255-79-4Beta-(aminomethyl)-4-methoxy-beta-methyl-benzenepropanoic acid hydrochloride
1806930-30-25-(Difluoromethyl)-2-fluoro-3-nitropyridine-6-carboxamide
1804616-98-54-Chloro-6-fluoro-3-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1804464-66-14-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methoxy-3-methylpyridine
1804518-85-1Ethyl 2,3-dihydroxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1805836-55-8Ethyl 2-(3-chloropropanoyl)-5-(hydroxymethyl)phenylacetate
1805923-67-46-Amino-2-chloro-4-(difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1806233-64-65-(Aminomethyl)-2-chloro-4-cyano-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1803624-08-94-Cyano-5-(fluoromethyl)-3-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1805060-41-64-(Difluoromethyl)-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-acetic acid
1805155-23-0Methyl 6-amino-2-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetate
1803838-41-6Methyl 3-(3-amino-4-(carboxymethyl)phenyl)propanoate
1361535-34-3Ethyl 2,6-bis(2,3,5-trichlorophenyl)nicotinate
1361526-85-34-(Chloromethyl)-2-(2,3,5-trichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1805986-70-23,5-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetic acid
1805067-90-63-(Difluoromethyl)-5-hydroxy-4-nitropyridine-2-methanol
1361777-26-52,6-Dichloro-5'-methoxy-3'-trifluoromethyl-biphenyl
1261883-88-82-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)quinoline
1806682-01-81-Chloro-3-(5-ethoxy-2-(methylthio)phenyl)propan-2-one
1804558-16-4Methyl 4-(bromomethyl)-3-chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1803660-55-0Ethyl 3-amino-5-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1805633-08-26-Chloro-2-trifluoromethoxy-3-(trifluoromethylthio)aniline
1805268-70-55-Amino-6-(difluoromethoxy)picolinonitrile
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved