ChemicalBook
1391489-27-2(1S)-1-(2-CHLOROPHENYL)-2,2,2-TRIFLUOROETHYLAMINE HCl
1553944-90-34-Pyridinamine, 2-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
960053-41-22-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-FLUOROETHAN-1-AMINE HCl
1785616-94-5Oxazolo[4,5-b]pyridine, 7-(1-piperazinyl)-
1250521-91-52-Pyridinamine, 5-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1613192-77-01-(3-Chloro-5-fluoro-4-pyridinyl)piperazine
156113-87-0泊马度胺杂质
2228474-33-5Piperazine, 1-(3,5-dimethoxy-4-pyridinyl)-
1878588-63-61,5-Naphthyridine, 4-(1-piperazinyl)-
2169480-41-32-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3-pyrrolidinylmethyl)amino]-
1542388-35-13-Pyridinamine, 2-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1694385-08-43-Pyridinamine, 5-fluoro-N-(4-piperidinylmethyl)-
2169560-17-03,4-Pyridinediamine,N4-(4-piperidinylmethyl)-
2322933-54-8tert-butyl (R)-(2-amino-1-(2-methoxyphenyl)ethyl)carbamate
1228568-66-8(R)-3-(TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO)-3-(4-ETHYLPHENYL)PROPANOIC ACID
1782595-31-6Piperazine, 1-(3-chloro-5-methoxy-4-pyridinyl)-
1416070-61-53-Methyl-7-(1-piperazinyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
1871191-97-73-Pyridinamine, 2,4-dimethyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1367922-18-63-Pyridinecarbonitrile, 6-methyl-4-(1-piperazinyl)-
1289152-00-6ethyl 5,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
1344919-87-4(R)-1-(5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)ethanamine hydrochloride
2230840-52-3(1R)-1-[2-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ETHYLAMINE HCl
1554233-25-85,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
1501101-42-32-Pyridinecarboxylic acid, 4-[(4-piperidinylmethyl)amino]-, methyl ester
2226530-73-8tert-butyl (S)-(2-amino-1-(2-methoxyphenyl)ethyl)carbamate
1314761-13-12-(5-bromo-2-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
1824349-67-84-Pyridinamine, 3-fluoro-N-(4-piperidinylmethyl)-
1506979-29-84-Pyridinecarbonitrile, 3-[(4-piperidinylmethyl)amino]-
115794-37-1槲皮素3-O-刺槐糖苷-7-O-葡萄糖苷
1335049-97-2Piperazine, 1-(3-bromo-5-chloro-4-pyridinyl)-
1431554-41-4ethyl 2-chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
1283919-89-06-Nitro-N-(4-piperidinylmethyl)-3-pyridinamine
2228840-14-8Piperazine, 1-(2,5-dimethoxy-4-pyridinyl)-
2155754-92-83H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
1986693-56-44-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(3-pyrrolidinylmethyl)amino]-, methyl ester
1780218-85-0Isoxazolo[5,4-b]pyridin-6-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
2137678-33-05H-Cyclopenta[b]pyridine, 6,7-dihydro-4-(1-piperazinyl)-
1781346-83-56-Quinolinecarboxylic acid, 4-(1-piperazinyl)-
1500242-52-33-Pyridinamine, 6-methoxy-N-(4-piperidinylmethyl)-
1172733-81-1Quinoline, 8-methoxy-4-(1-piperazinyl)-
2111556-07-93-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3-pyrrolidinylmethyl)amino]-, methyl ester
1781782-55-5Isoxazolo[4,5-c]pyridin-4-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
1225131-78-13-Pyridinemethanol, 4-(1-piperazinyl)-
250264-36-95-(1-Piperazinyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
1270535-85-72-AMINO-2-(3-METHYLPHENYL)PROPAN-1-OL
1314667-79-22-(5-bromo-2-chlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
1821749-13-6(S)-3-(benzylamino)azepan-2-one
1507254-43-44-Quinolinamine, 6-chloro-N-(4-piperidinylmethyl)-
2357650-21-42(1H)-Pyridinone, 6-methyl-4-(1-piperazinyl)-
1504964-31-13,4-Pyridinediamine,N4,N4-dimethyl-N3-(4-piperidinylmethyl)-
2240176-18-31,5-Naphthyridin-2(1H)-one, 8-(1-piperazinyl)-
1341964-01-94-Pyridinamine, 3-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1415257-41-8(1S)-1-[4-(PROPAN-2-YLOXY)PHENYL]ETHAN-1-AMINE HCl
139163-21-6(2R)-2-PROP-2-ENYLPIPERIDINE HCl
1890781-33-52,5-Pyridinediamine,N5-(4-piperidinylmethyl)-
1314725-62-61-(5-bromo-2-chlorophenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
1782660-77-8Isoxazolo[4,5-c]pyridin-6-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
2250243-78-6(S)-1-(5-BROMO-4-METHYLPYRIDIN-2-YL)ETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
2228553-92-0Piperazine, 1-(2-methoxy-6-methyl-4-pyridinyl)-
2137857-41-91-(2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)ETHANAMINE HCl
1522268-55-82,5-Pyridinediamine,N2,N2-dimethyl-N5-(4-piperidinylmethyl)-
1509246-47-2Thieno[3,2-c]pyridin-4-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
1520275-37-9N-(3-Pyrrolidinylmethyl)-2-quinolinamine
166888-37-5METHYL 3-(3-AMINOPHENYL)-2-([(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO)PROPANOATE
2283570-61-4Piperazine, 1-(3-bromo-5-fluoro-4-pyridinyl)-
2089671-24-7METHYL (2S)-2-AMINO-3-(5-BROMO(2-PYRIDYL))PROPANOATE HYDROCHLORIDE
23218-76-02-AMINO-3-(8-HYDROXYQUINOLIN-5-YL)PROPANOIC ACID DIHYDROCHLORIDE
1858154-17-22-Pyridinamine, 3,5-dimethyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1693850-42-82-(5-bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-ol
1988100-77-13-Pyridinamine, 2-nitro-N-(4-piperidinylmethyl)-
1785227-55-52-Pyridinecarboxaldehyde, 4-(1-piperazinyl)-
2250243-07-1(2S)-2-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PYRROLIDINE HYDROCHLORIDE
65657-61-6棕榈酸氯乙酯
1500611-41-53-Pyridinamine, 6-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
478-63-7降轮环藤宁
1020035-08-86-cyanoimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
1805506-75-5(5-bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)methanol
1506905-85-63-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(3-pyrrolidinylmethyl)amino]-, methyl ester
58271-60-6cyclopropyl(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
2119473-80-07-Quinolinecarboxylic acid, 4-(1-piperazinyl)-, methyl ester
1249785-56-52-Pyridinamine, 6-methyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
1522497-79-53-Pyridinecarboxamide,N,N-dimethyl-6-[(3-pyrrolidinylmethyl)amino]-
1876789-88-64-Pyridinamine, 2,6-dimethyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
2284548-46-34-(1-Piperazinyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1213375-37-13-FLUORO-4-[(2R)-PYRROLIDIN-2-YL]PYRIDINE
1528950-41-54-Quinolinamine, 6-fluoro-N-(4-piperidinylmethyl)-
2158981-00-9Piperazine, 1-(3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl)-
1889927-10-92,5-Pyridinediamine,N2-(4-piperidinylmethyl)-
193633-56-63-AMINO-3-(1-NAPHTHYL)PROPANOIC ACID HCl
1421099-26-43-Pyridinol, 2-[(4-piperidinylmethyl)amino]-
2411641-63-7(6-METHOXY-2-METHYLPYRIDIN-3-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
1999432-50-63-Pyridinamine, 5-chloro-N-(4-piperidinylmethyl)-
1282952-07-14-Quinolinamine,N-(4-piperidinylmethyl)-
1552249-85-06-nitroimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
1339762-49-02-Pyridinecarbonitrile, 4-[(4-piperidinylmethyl)amino]-
960111-88-02-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-FLUOROETHAN-1-AMINE
1871419-11-2Thieno[2,3-c]pyridin-7-amine,N-(3-pyrrolidinylmethyl)-
1782915-38-1Piperazine, 1-(3-bromo-5-methyl-4-pyridinyl)-
2244906-14-51-(4-BROMOTHIOPHEN-2-YL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
1781920-87-34-Pyridinamine, 3,5-dimethyl-N-(4-piperidinylmethyl)-
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved