ChemicalBook
English
3002462-04-31-((3-bromobenzyl)oxy)-3-ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
3002554-63-11-ethoxy-3,5-dimethyl-2-propoxybenzene
1523649-73-13-Bromo-4-fluoro-α-(3-propoxyphenyl)benzenemethanol
3002495-55-53-(2,4-dichloro-5-methylphenyl)pentan-3-ol
2548860-99-51-(1-Methylethoxy)-2-(4-phenoxy-2-butyn-1-yl)benzene
3002539-96-7methyl 2-(2-ethoxy-5-pentylphenyl)-2-oxoacetate
3002434-65-01-(2-isopropoxy-5-pentylphenyl)prop-2-en-1-ol
2556509-88-53-Methyl-5-(3-phenoxy-1-propyn-1-yl)benzenamine
3002554-32-4(4-(2,6-difluorophenoxy)phenyl)(methyl)sulfane
1695798-79-82-Fluoro-1-methyl-4-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzene
1519263-23-0(4-Chloro-3-methoxyphenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
3002431-50-41-(2-chloroquinolin-3-yl)-4,4-dimethylcyclohexanol
2793339-01-03-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)-2-propynal
2965633-90-1Benzamide, N-[(4-bromophenyl)methyl]-3-chloro-2-methoxy-
3002521-14-14-(3-methoxy-5-(methylthio)phenyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
1976416-96-2N-(4-Chlorobutyl)-2,3,4-trifluorobenzamide
1522575-87-6ethyl 3-chloro-4-(methoxymethyl)benzoate
2783074-96-2N-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thiophenecarboxamide
3002512-73-1cyclopropyl(4-((4-propylphenoxy)methyl)phenyl)methanone
3002539-63-81-(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)-1-phenylethanol
3002541-98-92-(3-bromo-5-methoxyphenyl)-3,3-dimethylbutan-2-ol
1865072-46-3α-(Chloromethyl)-4-propylbenzeneethanol
2139244-98-52-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]pyridine
1935978-27-03-(3,4,5-Trifluorophenyl)-3-thietanol
1552088-39-72-[2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-1,3-dioxolane
2960814-20-2Benzamide, N-[(3-bromophenyl)methyl]-5-methoxy-2-methyl-
1516648-57-93-Fluoro-5-methyl-α-(1-methylcyclopropyl)benzenemethanol
1609267-40-4(9-benzyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid
1013002-91-9Benzamide, N-[(3-chlorophenyl)methyl]-3,5-dimethoxy-4-methyl-
3002516-28-8methyl 3,4-difluoro-2-hydroxy-5-methylbenzoate
1341300-95-5(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)cyclopentylmethanone
1712493-35-0Cyclohexyl(3-propoxyphenyl)methanone
1152694-77-3Cyclopentyl[4-(2-methylpropyl)phenyl]methanone
1283650-93-0N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2,3-difluorobenzamide
1375006-96-4α-(Phenylmethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiophenemethanol
2173110-55-73,3-Dimethyl-1-[2-methyl-4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-butanone
1883828-44-12-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)naphthalene
1289200-61-82-[(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)oxy]-N,N-dimethylethanamine
3002449-67-11-(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-ethylhexan-1-ol
2516449-09-32-Methoxy-4-methyl-5-(2-phenylethynyl)pyridine
2355346-82-4Cyclobutyl(5-fluoro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanone
1361675-28-63,4,5-Trichloro-3'-fluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
1988090-77-2(4-Propyl-1-piperazinyl)(2,3,4-trifluorophenyl)methanone
2354373-97-84-(Cyclobutylcarbonyl)-2-methylbenzonitrile
1980621-26-8α-[3-(Dimethylamino)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-methanol
1538931-32-6α-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-methanol
1523027-91-95-(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)-2-thiophenecarboxaldehyde
156094-76-71-(6-Methoxy-2-methyl-3-pyridinyl)cyclohexanol
3002449-59-11-(4'-butyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-ol
3002443-37-71-(4-bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)butan-1-one
3002473-77-71-(2-ethoxy-4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
3002504-75-5cyclohexyl(2,6-dibromo-4-methylphenyl)methanol
3002509-52-3cyclopropyl(2,6-dichloro-4-methylphenyl)methanol
3002459-94-81-(3-chloro-5-(methylthio)phenyl)cyclobutanol
1897137-59-5Ethyl α-hydroxy-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneacetate
948711-31-72,3,4-Trifluoro-N-(2-fluorophenyl)benzamide
3002431-93-5(2,4-dibromo-5-isopropylphenyl)methanol
1501678-49-43,3-Dimethyl-1-[4-[(1-methylethyl)thio]phenyl]-1-butanone
3002554-41-51-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)-5-isopropoxy-3-methylbenzene
1521707-46-9N-(3-Fluoro-5-methylphenyl)-3-propoxybenzenemethanamine
1360624-14-1N-(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetamide
3002491-54-23-(2,6-difluoro-3-(methylthio)phenyl)pentan-3-ol
1225858-89-81-[5-Chloro-2-(3-chloropropoxy)phenyl]ethanone
3002526-95-32-(2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methylbutan-2-ol
3002502-11-31-(4-((4-ethylphenoxy)methyl)phenyl)cyclopentanol
895696-29-42,4-Dichloro-N-[(3-chlorophenyl)methyl]benzamide
3002498-60-11-(cyclobutylmethoxy)-2,5-difluoro-4-iodobenzene
3002446-50-31-(2,6-dichloro-3-(ethylthio)phenyl)-2-methylpropan-1-ol
2558231-60-81-[3-(3-Phenoxy-1-propyn-1-yl)phenyl]ethanone
3002506-75-1(5-bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)(piperidin-1-yl)methanone
1378445-54-5N-(2-Methylpropyl)-3-propoxybenzamide
203916-39-61,1-Dimethylethyl 2,3,4-trifluoro-5-iodobenzoate
2832444-53-62-Hydroxy-5-methoxy-α-(1-methylcyclopropyl)benzenemethanol
1935649-87-81,1-Dimethylethyl N-(4-chloro-5-methyl-3-pyridinyl)carbamate
3002443-50-41-(4-ethylphenyl)-1-(2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
3002493-99-11-(2-fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
1592616-03-93-(2-Chloro-5-fluorophenyl)tetrahydrothiophene-3-ol
1872989-75-73-(6-Chloro-2,3-difluorophenyl)tetrahydrothiophene-3-ol
3002505-01-03-ethoxy-2-fluoro-5-methylpyridine
2954102-27-1N-(2-chlorobenzyl)-4-methyl-2-nitrobenzamide
3002445-70-43-(benzyloxy)-5-iodo-4-methoxypyridine
3002509-77-21-(2-chloroquinolin-3-yl)-2,2-difluoropropan-1-one
1021450-79-2N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2-fluoro-5-iodobenzamide
1492214-55-73-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2-propynal
1875444-91-9Tetrahydro-α-[2-(phenylmethoxy)phenyl]-2H-pyran-4-methanol
134863-77-71-(2-Chloroethoxy)-4-ethoxynaphthalene
3002466-49-8(6-bromo-2-chloro-3-methylphenyl)(thiophen-2-yl)methanol
2448373-62-23-Methyl-2-(3-phenoxy-1-propyn-1-yl)phenol
3002517-36-1(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)(isopropyl)sulfane
1480562-90-03,4-Difluoro-α-(3-propoxyphenyl)benzenemethanol
1519234-98-04-(1-Methylethyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide
1538803-61-03,5-Dichloro-2-(1-ethylpropoxy)benzenemethanamine
3002473-06-22,4-difluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
1864344-10-41-Chloro-3-methyl-2-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzene
3002506-26-21-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-1-cyclopropylethanol
3002534-28-04-(2,4-difluoro-3-(methylthio)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
878078-04-7N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
3002462-83-8(3-bromo-2,6-dichlorophenyl)(isopropyl)sulfane
2280329-46-42-Fluoro-4-methyl-α-(1-methylcyclopropyl)benzenemethanol
2600587-67-31-(3,3-Diethoxy-1-propyn-1-yl)-2,4-dimethylbenzene
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved