ChemicalBook
English
1919228-55-9(3-Bromo-4-chlorophenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)methanone
1624483-44-8(3-Chloro-4-ethoxy-5-methoxyphenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)methanone
405148-55-2(3,4-Diethoxyphenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)methanone
2944795-31-5Methanone, [3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl](2-methyl-1-piperidinyl)-
2946245-05-0(3-fluoro-5-nitrophenyl)(2-methylpiperidin-1-yl)methanone
2859247-03-1(3-Chloro-4-methylphenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)methanone
2327142-98-1(2-Fluoro-6-iodophenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)methanone
2947145-40-4Methanone, (2-fluoro-6-methylphenyl)(2-methyl-1-piperidinyl)-
2353862-81-2α-Cyclopropyl-6-(1-pyrrolidinyl)-3-pyridinemethanol
2125275-71-8(3,5-Dimethyl-1-piperidinyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
2864956-49-85-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-3-pyridinecarboxamide
2860635-04-55-Methyl-N-2-pyridinyl-3-pyridinecarboxamide
2865053-36-5N-(Cyclopropylmethyl)-5-methyl-3-pyridinecarboxamide
1485896-94-3N-Methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxamide
2305915-92-6(2-Chloro-4-pyridinyl)[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methanone
80099-91-8(2-Chloro-4-pyridinyl)(2,4-dichlorophenyl)methanone
1913125-23-1(2-Chloro-4-pyridinyl)(4-methoxy-2,5-dimethylphenyl)methanone
1541827-46-6(2-Chloro-4-pyridinyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone
2006468-41-1(2-Chloro-5-methylphenyl)(2-chloro-4-pyridinyl)methanone
1983293-76-0(2-Chloro-4-pyridinyl)(2-fluoro-4-methoxyphenyl)methanone
1524894-91-4(2-Chloro-4-pyridinyl)(2,5-difluorophenyl)methanone
1506398-54-4(2-Chloro-4-pyridinyl)(2-fluoro-5-methylphenyl)methanone
125035-35-0(2-Chloro-3-pyridinyl)(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)methanone
1630983-39-91,1'-Biphenyl]-3-yl(2-chloro-3-pyridinyl)methanone
1509763-43-2(2-Chloro-4-pyridinyl)(2-fluorophenyl)methanone
1779209-35-6(3-Bromo-5-methylphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1713788-46-54-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1710595-66-6(3,5-Dichlorophenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1515133-48-8(5-Bromo-3-pyridinyl)(3-methylphenyl)methanone
1779209-40-3(5-Methyl-3-pyridinyl)[4-(methylsulfonyl)phenyl]methanone
2025979-62-6(2-Chloro-6-fluorophenyl)(5-chloro-3-pyridinyl)methanone
1713796-59-8(4-Chloro-2,5-difluorophenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1547577-81-0(2-Chloro-4-fluorophenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1713991-61-7(2-Chloro-6-fluorophenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1779209-07-2(5-Chloro-2-methoxyphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1976827-98-1(2-Chloro-4-methylphenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1775217-30-5(2,4-Dimethoxyphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1980694-16-3(2,3-Dimethoxyphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1994932-40-9(5-Chloro-3-pyridinyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
1710594-27-62-(1,1-Dimethylethyl)phenyl](5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1552054-94-0(4-Chloro-2-fluorophenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1974555-94-6(2-Chloro-5-fluorophenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1553847-99-6(2-Chlorophenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1550087-81-4(5-Methyl-3-pyridinyl)-1-naphthalenylmethanone
1995406-29-5(5-Chloro-3-pyridinyl)(2,3-dimethylphenyl)methanone
2029612-75-5(5-Chloro-3-pyridinyl)(3,5-dimethylphenyl)methanone
1713683-89-6(5-Methyl-3-pyridinyl)[4-(methylthio)phenyl]methanone
1551981-87-3(4-Methoxyphenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1968982-96-8(2-Methoxy-4-methylphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
1980618-33-4(5-Methyl-3-pyridinyl)(4-propylphenyl)methanone
1994866-58-8(5-Chloro-3-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
1557902-41-6(4-Fluorophenyl)(5-methoxy-3-pyridinyl)methanone
1554574-77-4(5-Methoxy-3-pyridinyl)(3-methylphenyl)methanone
1714252-28-4(3,4-Dimethylphenyl)(5-methyl-3-pyridinyl)methanone
2864406-83-52,2-Dichloro-N-(4-methylphenyl)-N-phenylacetamide
1195424-21-5N-(4-Bromophenyl)-N-phenylpropanamide
1545018-83-41-(5-Methoxy-3-pyridinyl)-2,2-dimethyl-1-propanone
2684114-09-62-Methyl-N-(4-methylphenyl)-N-phenylpropanamide
1413429-48-7N-(4-Bromophenyl)-4-chloro-N-phenylbenzamide
1352226-28-8Methanone, [2-(trifluoromethoxy)phenyl](2,4,5-trifluorophenyl)-
1979127-14-43-(Methylsulfonyl)phenyl](2,4,5-trifluorophenyl)methanone
1352232-09-7Methanone, (2,5-dimethoxyphenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
1978317-54-2(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)(2,4,5-trifluorophenyl)methanone
1988820-04-7Methanone, (2-chloro-4-fluorophenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
1332345-75-1Methanone, (3-chloro-2-methylphenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
1332354-58-1Methanone, (4-ethoxyphenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
1352226-09-5Methanone, (2,4,5-trifluorophenyl)(2,4,5-trimethylphenyl)-
1332349-10-6Methanone, (3-methoxyphenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
1332354-65-0Methanone, (2-ethylphenyl)(2,4,5-trifluorophenyl)-
2015828-03-02-Pyridinyl(2,4,5-trifluorophenyl)methanone
1695356-68-31-(2,4,5-Trifluorophenyl)-1-hexanone
2329559-76-2N-(4-Methyl-2-pyrimidinyl)-1,3-benzodioxole-5-acetamide
2327522-13-2N-(3-Methyl-2-pyridinyl)-1,3-benzodioxole-5-acetamide
1798092-58-6N-2-Pyridinyl-1,3-benzodioxole-5-acetamide
2829913-14-4Pentyl 1,3-benzodioxole-5-acetate
2459929-41-82-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
1625386-25-5N-Propyl-1,3-benzodioxole-5-acetamide
1098361-10-41,3-Benzodioxol-5-yl(2,5-dichlorophenyl)methanone
1094499-91-81,3-Benzodioxol-5-yl(3-chloro-4-methoxyphenyl)methanone
1352221-78-31,3-Benzodioxol-5-yl(4-chloro-3-fluorophenyl)methanone
1332353-58-81,3-Benzodioxol-5-yl(3-chloro-2-methylphenyl)methanone
1097034-21-31,3-Benzodioxol-5-yl(2,4-difluorophenyl)methanone
1332348-57-81,3-Benzodioxol-5-yl(4-fluoro-2-methylphenyl)methanone
1004112-71-31,3-Benzodioxol-5-yl(4-fluorophenyl)methanone
1306736-90-21-((2-bromobenzyl)oxy)-2-methoxy-4-methylbenzene
446029-66-92,4,6-Trichloro-N-phenyl-3-pyridinecarboxamide
1248498-39-62-(2-Hydroxyethoxy)-5-methylbenzaldehyde
229625-69-82-Methyl-1-(4'-propyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1-propanone
302948-70-54'-Methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl 2-furancarboxylate
1934559-75-7α,2-Dimethyl-α-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanol
1250527-66-23-Fluoro-4-methoxy-α-methyl-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
1547149-30-3α-Ethyl-5-fluoro-2-methoxy-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
1554514-17-8α-Ethyl-4-propoxy-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
1557805-97-6α-Ethyl-2,3-dihydro-α-(trifluoromethyl)-1,4-benzodioxin-6-methanol
1050445-54-94-(1,1-Dimethylethyl)-α-ethyl-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
1250392-97-23-Chloro-α-ethyl-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
1050445-47-04-Chloro-α-ethyl-α-(trifluoromethyl)benzenemethanol
2603752-65-21-Chloro-3-fluoro-5-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]benzene
2621828-95-11-Chloro-4-methyl-2-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]benzene
931638-34-5N-[6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]benzamide
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved