ChemicalBook
Chinese
3002534-87-1(2-fluoro-4-propoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
3002463-02-4methyl 2-(4-chloro-3-fluoro-2-methylphenyl)-2-oxoacetate
3002544-40-02,4-dichloro-1-phenethoxybenzene
3002448-15-61-(3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)phenyl)-1-phenylethanol
3002544-21-71-(3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)phenyl)butan-1-ol
3002544-00-21-(3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)phenyl)-2,2-difluoroethanone
3002447-96-01-(3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)phenyl)propan-1-one
3002447-75-51-(3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)phenyl)-4,4-dimethylcyclohexanol
2029034-07-7Ethyl 3-chloro-5-methyl-γ-oxobenzenebutanoate
908240-35-7Methyl (2E)-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenoate
1081823-48-4(2E)-4-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
2750448-68-9Methyl (2E)-4-(2,4-dimethylphenyl)-4-oxo-2-butenoate
1058086-87-5(2E)-4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
1785204-04-7α-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylbenzeneethanol
1869794-24-0α-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzeneethanol
1194680-52-8α-(Chloromethyl)-4-ethoxy-1-naphthaleneethanol
1782697-88-4α-(Chloromethyl)-2-methoxy-5-methylbenzeneethanol
1784219-45-9α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzeneethanol
1994497-53-8α-(Chloromethyl)-3-fluoro-5-methoxybenzeneethanol
2288526-53-2α-(Chloromethyl)-2,3-dimethoxybenzeneethanol
1783762-66-2α-(Chloromethyl)-4-(methylthio)benzeneethanol
1863361-58-3α-(Chloromethyl)-2-ethylbenzeneethanol
105474-72-4α-(Chloromethyl)-4-propoxybenzeneethanol
19409-00-8α-(Chloromethyl)-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol
3002514-31-71-bromo-3-(pentan-3-yl)benzene
3002447-66-4(2-isopropoxyquinolin-6-yl)methanol
3002428-90-92-(ethylthio)quinoline-6-carbaldehyde
3002428-83-06-bromo-2-(ethylthio)quinoline
3002534-03-12-(benzyloxy)-3-iodoquinoline
1343823-81-32-(isopropylthio)quinoline-3-carbaldehyde
3002533-92-52-ethoxy-3-(methylthio)quinoline
3002543-24-72-bromo-1-isobutoxy-4-methoxynaphthalene
3002472-61-62-bromo-1-ethoxy-4-methoxynaphthalene
1539232-29-5(3-chloro-4-(4-methoxyphenoxy)phenyl)methanol
158771-04-1ethyl 3-chloro-4-(4-methoxyphenoxy)benzoate
3002543-13-45-ethoxy-2-(pyridin-2-ylmethoxy)pyridine
1247541-92-95-bromo-2-(3,4-difluorophenoxy)pyridine
3002429-32-2(5-fluoro-2-iodophenyl)(thiomorpholino)methanone
3002523-31-8benzyl 3,5-dichloropicolinate
3002518-98-8(2,3-difluoro-5-methoxyphenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
3002472-20-7cyclobutylmethyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
3002435-32-43-bromo-5-fluoro-2-(methoxymethyl)phenol
3002518-90-0(2,4-dichloro-6-methylphenyl)(thiomorpholino)methanone
3002488-79-82,4-dichloro-N,N-diethyl-6-methylbenzamide
3002472-03-65-isobutoxy-2-methoxy-1,3-dimethylbenzene
3002542-56-21,4-difluoro-2-iodo-5-isopropoxybenzene
1369841-74-61-chloro-3-isopropoxy-5-methoxybenzene
3002462-05-4(4-(benzyloxy)-2-chloro-6-fluorophenyl)(methyl)sulfane
3002461-99-33-(cyclobutylmethoxy)-5-methoxy-2-methylbenzoic acid
3002498-19-0(3-(cyclopropylmethoxy)-5-methoxy-2-methylphenyl)methanol
3002553-96-72-bromo-3-(cyclobutylmethoxy)phenol
3002471-94-22-bromo-1-(cyclopropylmethoxy)-3-(methoxymethyl)benzene
3002540-35-1benzyl 4-(benzyloxy)-2,6-difluorobenzoate
3002494-44-9(5-chloro-4-(cyclobutylmethoxy)-2-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
3002471-85-15-chloro-4-(cyclobutylmethoxy)-2-methoxybenzoic acid
3002497-77-71-bromo-4-(4-chlorophenoxy)-2-fluorobenzene
3002461-69-72,2-difluoro-1-(2-fluoro-3,4-dimethylphenyl)ethanone
3002494-25-6cyclobutyl(2-fluoro-3,4-dimethylphenyl)methanone
3002471-68-03-(2-fluoro-3,4-dimethylphenyl)-2,4-dimethylpentan-3-ol
3002540-03-33-(2-fluoro-3,4-dimethylphenyl)pentan-3-ol
3002497-59-5cyclohexyl(2-ethoxy-5-pentylphenyl)methanol
3002452-10-71-(2-ethoxy-5-pentylphenyl)cyclopentanol
3002522-55-31-(2-ethoxy-5-pentylphenyl)butan-1-one
3002451-99-9(2-ethoxy-5-pentylphenyl)(isopropyl)sulfane
3002529-37-2(2-isopropoxy-5-pentylphenyl)(thiophen-2-yl)methanol
3002497-48-21-(2-isopropoxy-5-pentylphenyl)-2-methylbutan-1-ol
3002428-16-92,2,3,3,3-pentafluoro-1-(2-isopropoxy-5-pentylphenyl)propan-1-one
3002428-11-4(4-fluoro-2-methoxyphenyl)(m-tolyl)methanol
3002447-31-31-(5-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)propan-1-one
1274544-80-72-ethyl-1-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)butan-1-ol
1248613-00-41-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
3002470-82-51-phenyl-1-(4-((4-propylphenoxy)methyl)phenyl)ethanol
3002470-95-02-methyl-1-(4-((4-propylphenoxy)methyl)phenyl)butan-1-ol
3002470-63-2cyclobutyl(4-((4-propylphenoxy)methyl)phenyl)methanone
3002470-83-61-(4-((4-propylphenoxy)methyl)phenyl)butan-1-one
3002451-41-1methyl 3-bromo-4-hydroxy-5-isopropylbenzoate
1710219-77-4(2,4-difluoro-5-methylphenyl)(morpholino)methanone
3002512-57-12-bromo-5-(cyclobutylmethoxy)-4-fluorophenol
3002434-01-42-bromo-5-(cyclobutylmethoxy)-4-fluorobenzoic acid
3002517-38-32-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)-4-fluorobenzaldehyde
3002470-59-6(2-bromo-4-fluoro-5-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
3002447-02-83,6-dichloro-2-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
1461685-24-43-Fluoro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methoxy]benzonitrile
1498646-31-34-[(2-Fluoro-5-methylphenoxy)methyl]tetrahydro-2H-pyran
1874032-82-24-[(2-Fluoro-3-methylphenoxy)methyl]tetrahydro-2H-pyran
1250837-46-72-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methoxy]benzonitrile
1248216-84-32-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methoxy]benzenamine
2321913-18-0N-[(2-Bromophenyl)methyl]-2,4-bis(trifluoromethyl)benzamide
1986283-04-82-Bromo-N-[(2-bromophenyl)methyl]-4-chlorobenzamide
1553574-25-62-Bromo-N-[(2-bromophenyl)methyl]-4-methylbenzamide
2325619-43-8N-[(2-Bromophenyl)methyl]-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
1306385-80-7N-[(2-Bromophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzamide
908503-46-8N-[(2-Bromophenyl)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzamide
1708501-77-2N-[(2-Bromophenyl)methyl]-4-fluoro-2-methylbenzamide
2961820-82-41,1'-Biphenyl]-3-carboxamide, N-[(2-bromophenyl)methyl]-3'-fluoro-
2327002-86-6N-[(2-Bromophenyl)methyl][1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
1306101-49-4N-[(2-Bromophenyl)methyl]-3-(difluoromethoxy)benzamide
2957856-78-7Benzamide, N-[(2-bromophenyl)methyl]-3-(methylthio)-
874288-24-1B-[3-[[[(2-Bromophenyl)methyl]amino]carbonyl]phenyl]boronic acid
1461763-38-1N-[(2-Bromophenyl)methyl]-3-iodobenzamide
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved