ChemicalBook
English
1270535-10-82-(1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-6-FLUOROPHENOL
1270395-13-51-AMINO-1-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213557-07-33-((1R,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-5-FLUOROPHENOL
1336460-52-62-((1R,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-6-BROMOPHENOL
1212852-62-4(1S,2R)-1-AMINO-1-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213531-25-92-((1S,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-4-FLUOROPHENOL
1270042-98-2(1R,2S)-1-AMINO-1-(THIOPHEN-3-YL)PROPAN-2-OL
1270363-84-22-AMINO-2-[2-METHYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPANOIC ACID
1270534-18-31-AMINO-1-(4-BROMO-2,6-DIFLUOROPHENYL)ACETONE
1270582-65-41-AMINO-1-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETONE
1335745-31-7(1R,2S)-1-AMINO-1-[3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213963-58-6(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-BROMOPHENYL)PROPAN-2-OL
1389368-22-2(1S)-2,2-DIMETHYL-1-(3-THIENYL)PROPYLAMINE
2250243-71-9(1R)-1-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)PROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
1270146-59-2(1R,2S)-1-AMINO-1-[3-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213103-23-1(1R,2R)-1-AMINO-1-(2,3-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
34878-46-12-THIOPHENEMETHANOL, 4-BROMO-ALPHA-METHYL-
1391065-55-61-AMINO-1-(3-BROMO-5-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-ONE
1269806-12-3(1R,2S)-1-AMINO-1-[2-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213947-98-8(1R,2R)-1-AMINO-1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1336811-71-24-((1S)-1-amino-2-hydroxypropyl)phenol
1270533-62-44-(1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-3-FLUOROPHENOL
1237025-70-5(R)-2,2-dimethyl-1-(2-propoxyphenyl)propan-1-amine
1270181-79-7(1S,2S)-1-AMINO-1-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270384-48-91-AMINO-1-(3-METHYLTHIOPHENYL)PROPAN-2-OL
1336813-75-2(1S)-1-amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-2-ol
1213139-17-3(1S,2R)-1-AMINO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270464-13-51-AMINO-1-(4-CHLORO-3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270351-59-11-AMINO-1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270161-46-0(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-BROMO-5-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1336814-05-12-((1S)-1-amino-2-HYDROxypropyl)phenol
1270267-94-1(1R,2S)-1-AMINO-1-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270175-15-9(1R,2S)-1-AMINO-1-(4-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270340-87-81-AMINO-1-(4-CHLORO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213677-12-3(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270002-12-4(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-BROMO-5-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1336812-39-5(1S)-1-amino-1-(2-chlorophenyl)propan-2-ol
1212809-47-6(1R)-1-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)BUTYLAMINE
1268883-31-3(1R)-2,2-DIMETHYL-1-(2-PYRIDYL)PROPYLAMINE
1213012-57-7(1R)-1-(4-PYRIDYL)BUTYLAMINE
1212974-91-8(1S,2R)-1-AMINO-1-(4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
212394-48-41-AMINO-1-(4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270548-72-51-AMINO-1-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1270533-84-01-AMINO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)ACETONE
1213978-33-6(1R)-2-METHYL-1-(3-THIENYL)PROPYLAMINE
1213309-42-2(3R)-3-AMINO-3-(3-THIENYL)PROPAN-1-OL
1270375-35-31-AMINO-1-(4-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)ACETONE
1270470-26-21-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)PROP-2-EN-1-AMINE
1388089-27-7(1S)-1-(2,5-DIBROMOPHENYL)BUTAN-1-AMINE
1270338-09-41-AMINO-1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)ACETONE
1269986-58-4(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-BROMOPHENYL)PROPAN-2-OL
88082-70-6(1S,2S)-1-AMINO-1-PHENYLPROPAN-2-OL
1336844-08-6(1S)-1-amino-1-(4-chloro-2,6-difluorophenyl)propan-2-ol
1270265-98-9(1S,2S)-1-AMINO-1-(4-CHLORO-3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213698-14-6(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-FLUORO-4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270532-59-61-AMINO-1-[2-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETONE
1270569-56-61-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)BUTAN-1-AMINE
1269930-88-2(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1336841-43-0(1S)-1-amino-1-(2,5-dichlorophenyl)propan-2-ol
1270419-97-01-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)BUTAN-1-AMINE
1213044-43-9(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-THIENYL)PROPAN-2-OL
1820641-42-64-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-AMINE HYDROCHLORIDE
1213644-76-8(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-BROMOPHENYL)PROPAN-2-OL
1270160-92-3(1S,2S)-1-AMINO-1-[2-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL]PROPAN-2-OL
1336838-45-93-((1S)-1-amino-2-hydroxypropyl)-5-fluorophenol
1213488-10-8(1S,2R)-1-AMINO-1-(2,3-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270263-68-7(1R,2S)-1-AMINO-1-(2,3-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1336807-57-8(1S)-1-amino-1-(4-(methylthio)phenyl)propan-2-ol
1336822-16-2(1S)-1-amino-1-(3,5-dichlorophenyl)propan-2-ol
1213442-08-0(1S,2R)-1-AMINO-1-(4-FLUORO-3-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1213071-13-6(1R,2R)-1-AMINO-1-(2,5-DIMETHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
33078-45-42-PROP-2-ENYLPIPERIDINE HCl
1336833-33-0(1S)-1-amino-1-(3-bromophenyl)propan-2-ol
1270508-21-81-AMINO-1-(2-METHYLTHIOPHENYL)PROPAN-2-OL
1269997-73-0(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-ETHENYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270464-28-21-AMINO-1-(4-AMINOPHENYL)PROPAN-2-OL
1213193-72-6(1S,2R)-1-AMINO-1-[3-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1270128-40-9(1S,2S)-1-AMINO-1-(2,3-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270423-95-41-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)PENTYLAMINE
1269958-39-5(1R,2S)-1-AMINO-1-(2,3,4-TRIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1337021-93-81-AMINO-1-(4-ETHENYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270128-62-5(1S,2S)-1-AMINO-1-[3-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1270096-79-1(1R,2S)-1-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)PROPAN-2-OL
1270540-37-81-AMINO-1-(3-FLUORO-4-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1269791-99-2(1R,2S)-1-AMINO-1-[4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL]PROPAN-2-OL
1336503-24-2(1S,2R)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270384-64-91-AMINO-1-(3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1212853-06-9(1S,2R)-1-AMINO-1-(5-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1212911-23-32-((1R,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-5-FLUOROPHENOL
1213096-85-5(1R,2R)-1-AMINO-1-(4-CHLORO-3-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270128-28-3(1S,2S)-1-AMINO-1-[2-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1270442-43-71-AMINO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1336817-70-9(1S)-1-amino-1-(4-fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
1213420-74-6(1S,2R)-1-AMINO-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1269944-03-7(1S,2S)-1-AMINO-1-(3,5-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1212900-56-5(1R)-1-(4-ETHOXYPHENYL)BUTAN-1-AMINE
1336816-45-5(1S)-1-amino-1-(4-chlorophenyl)propan-2-ol
1213180-73-4(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-THIENYL)PROPAN-2-OL
1270092-14-2(1R,2S)-1-AMINO-1-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270159-92-63-((1S,2S)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-5-FLUOROPHENOL
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved